CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Andragógia BA szak


A választható témaköröket a további javaslatok beérkezését követően folyamatosan bővítjük. A témakörök javaslatok, azaz lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hallgató témát, illetve az érdeklődési körébe tartozó vagy már kutatott saját témához konzulenst választhasson.
A témavezető (konzulens) a kar oktatója és kutatója lehet, külső szakember csak dékáni engedéllyel.
A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakfelelős, illetve megbízottja hagyja jóvá, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.
A szakdolgozat témaválasztásról további információk a TVSZ 59–60. §-ában olvashatók.dr. Agárdi Péter {frissítve: 2014. 11. 26.} 


Javaslat andragógia BA-szakosok számára – elsősorban a művelődésszervező szakirányhoz kapcsolódva 
(a művelődéstörténet, a sajtó- és médiaismeret, a kultúraelmélet, valamint a kortárs művelődésügy tárgykörébe vágó kerettémák).

 1. Egy város (városrész) vagy község jellegzetes művelődési, kultúraközvetítési intézményének (egyesületének) története. Pl.: színház, zenekultúra, iskola, múzeum, városépítészet, könyvtár, templom, sportszövetség, médium stb.
 2. Művelődéstörténeti szempontú családtörténet, azaz egy kisközösség, család vagy egyetlen személyiség kulturális életútjának, önművelődésének dokumentált története.
 3. A XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar sajtó egyik, művelődéstörténetileg jelentős intézményének, lapjának történeti bemutatása.
 4. A mai magyar sajtó egy jelentős orgánumának, műhelyének kulturális arculata – legalább 5–10 éves távlatból, sajtóelméleti és összehasonlító műfaji szempontból.
 5. A mai magyar tömegkommunikációs intézményrendszer egyik jelentős médiuma kulturális profiljának elemzése – különös tekintettel a közszolgálatiság, a minőség és a tömegkultúra szempontjaira.
 6. A mai magyar művészet egy-egy ága legújabb tendenciájának, kritikai fogadtatásának és kultúraközvetítési sajátosságainak elemzése (pl. a kortárs magyar film, az ún. modern tánc, a posztmodern szövegirodalom, egy összművészeti fesztivál stb.).
 7. A mai ifjúsági művelődés és szubkultúra tendenciáinak, egyes jelenségeinek komplex elemzése.
 8. Valamelyik határon túli magyar nemzeti kisebbség mai művelődési helyzete, kulturális intézményei és problémái – esetleg egy nagyobb település vagy régió vonatkozásában.
 9. Az 1000 és 1990 közötti magyar művelődés története egy-egy szakaszának, intézményének, fordulópontjának vagy vitájának a legújabb tudományos szakirodalom alapján kidolgozott összefoglalása. (Pl.: a kereszténység hazai, középkori kulturális intézményei; a felvilágosodás sajtókultúrája; a nemzeti nyelvért folytatott küzdelem; a magyar középiskolák története; a huszadik századi liberalizmus kultúrafelfogása; a pártállami korszakok; rendszerváltás és kultúra; a nemzeti jelleg és európaiság viszonya stb.)
 10. Az ezeréves magyar, illetve magyarországi művelődés valamelyik jelentős (akár vitatott) egyénisége életművének a legújabb tudományos szakirodalomra támaszkodó bemutatása, összefoglalása – esetleg a pálya egy-egy szakaszának, metszetének kinagyításával.
 11. Bibó István kultúraképe és művelődés-felfogása tanulmányai, emlékiratai és interjúi alapján.
 12. Kultúrafogalmak, műveltségképek, kultúraközvetítő egyéniségek és művelődéspolitikák a rendszerváltozás utáni magyar társadalomban – irányzatok, kortárs életművek, eszmecserék és jogi-intézményi döntések dokumentált elemzése, akár esettanulmányok segítségével.dr. Ásványi Zsófia  [frissítve: 2009. 09. 15.]


 1. Munkaerő-ellátás: toborzás és kiválasztási módszerek hatékonysága
 2. Karriermenedzsment
 3. A munkaerő leépítésének módszerei a gyakorlatban
 4. Emberi erőforrás fejlesztés a szervezetben
 5. Bérezési-ösztönzési rendszerek
 6. A béren kívüli juttatások és motivációs hatása
 7. Teljesítménymenedzsment
 8. Munkakörelemzés és a munkaköri leírások rendszere
 9. Munkakör-értékelés
 10. A HRM szerepe a munkaügyi kapcsolatok rendszerében
 11. HRM tevékenységet támogató informatikai rendszerekdr. Bajusz Klára {frissítve: 2014. 12. 01.} 


 

 1. A felnőttkori tanulás motivációi
 2. Felnőttképzési rendszerek összehasonlító vizsgálata
 3. Az iskolarendszerű felnőttoktatás változásai az 1990-es évektől
 4. A felnőttoktatási (keret)tantervek összehasonlító vizsgálata
 5. Az iskolázatlanság társadalmi hatásai. A második esély jellegű programok
 6. A felnőttoktatás etikai kérdései
 7. A felnőttkori tanulás értékelésének, mérésének kérdései


dr. Barakonyi Eszter 


 1. A munkajogviszony megszüntetésének gyakorlati kérdései
 2. Kárfelelősség a munkajogban
 3. Az esélyegyenlőségi terv célja és jogi természete
 4. A munkaköri leírás szerepe a munkajogviszony működtetése során

dr. Farkas Claudia {frissítve: 2014. 12. 15.}


   1. A neveléstörténet jeles alakjai
   2. Pedagógiai modellek
   3. Multi- és interkulturalitás.

dr. Fodor Imréné {frissítve: 2014. 12. 01.}


   1. A hazai felnőttképzés aktuális kérdései
   2. A felnőttképzés hazai szabályrendszere, fejlődése.
   3. A munkaerő piaci képzések rendszere és a gazdaság kapcsolatának alakulása .
   4. Hátrányos helyzetűek részvétele a felnőttképzésben
   5. A foglalkoztatási rehabilitáció átalakulása , aktuális kérdései.
   6. A munkaerő piaci intézményrendszer   változása ,és hatása a szolgáltatások szinvonalára.
   7. A felnőttképzési szolgáltatások alkalmazásának hatékonyságának változása a felnőttképzési szabályozás alakulásának tükrében.
   8. Felnőttképzési curriculum készités  gyakorlata a hazai felnőtt képző vállalkozásokban.

dr. Husz Mária {frissítve: 2014. 12. 02.} 


A lista konkretizálandó, szűkíthető, módosítható kutatási irányokra vonatkozik, nem a diplomadolgozat címére.

     1. Az esztétikai élmények és tapasztalatok szerepe a szocializációs folyamatban
     2. Kulturális-művészeti kódok, kompetenciák, befogadói típusok
     3. A stílus és a divat
     4. Esztétikai minőségek a kortárs művészetben
     5. Virtuális valóság és esztétikum
     6. A művészet új színterei
     7. Művészet a piacgazdaságban
     8. A környezetkultúra fejlesztésének újabb eredményei
     9. Zenei kultúra napjainkban
     10. Képzőművészeti kultúra
     11. Irodalmi kultúra
     12. Színházi kultúra
     13. A műveltségfogalom alakulása
     14. Fejlesztő, nevelő tevékenység különböző terepeken
     15. A művész-imázs ma. Identitás, fogadtatás, elvárás, szociológiai szempontok (esettanulmány vagy elméleti munka)
     16. Egy kulturális (művelődő, művészeti, hobby) csoport anatómiája (egy létező együttes, közösség, egyesület, társaság környezete, szerkezete, működése, tagjainak összetétele, motivációi, tevékenységük, célkitűzéseik, eredményeik elemzése)
     17. A kulturális sajtó analízise. Történet, típusok, sikerek, elvek, fenntartás, működés, felvevőpiac. (Esettanulmány vagy áttekintés, összehasonlító elemzés)
     18. Egy sikeres, programszervező, -közvetítő vállalkozás működésének elemzése
     19. A kulturális örökség élvezete és megélése
     20. A kultúra és a műveltség átörökítésedr. Huszár Zoltán {frissítve: 2014. 11. 26.} 


Témajavaslatok. Az alábbi témák időhatárai a 19–20. századi Magyarországra vonatkoznak.

     1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története.
     2. A sajtó, mint a kultúra szervezője. (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.)
     3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása.
     4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében.
     5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán.. (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák)
     6. Az anyagi kultúra változásai. (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.)
     7. Színjátszás Magyarországon. (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.)
     8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon. (pl. Az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.)
     9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon. (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.)
     10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében. (Helyi jelentőségű személyiség is lehet.)dr. Klein Sándor 


     1. Vállalati kultúra
     2. Alkalmasságvizsgálat
     3. Tréning a munkahelyen
     4. Munkahelyi konfliktusok megelőzése és megoldása
     5. A személyiség szerepe a munkahelyen
     6. A hatékony vezetésdr. Kleisz Teréz {frissítve 2014. 12. 01.} 


     1. Szakmafejlődés, professzióépítés, szakmai szocializáció a kultúraközvetítés, az andragógia területén. (Milyen szakmai szerepkörök differenciálódnak a kultúraközvetítés intézményesedett területén? Milyen elnevezések jelennek meg ? Kik dolgoznak a kulturális intézményekben ? Milyen a szakemberek tudáspoggyásza a képzettségek szintjén Kvalifikációk, certifikációk számbavétele . Kikre lenne szükség a szakértők szerint ?
     2. A közösségi alapú gazdaság – és társadalomfejlesztés különféle térségi szinteken. A tanuló közösségek hálózatai; A cselekvő állampolgáriság kiformálódását ösztönző feltételek.
     3. A kulturális síkon történő ellenállás formái, háttere. ( szubkulturális, ellenkulturális mozgások).
     4. Jelenkori művelődési, kulturális fogyasztási mintázatok a társadalom különféle rétegeiben ( sajátos életkori csoportok, és élethelyzetek, ízléskultúrák metszeteiben).
     5. Produktív időskor. A 60 éven felüli aktív életmódot folytatók kulturális társulásainak, egyesületeinek vizsgálata. A tagok szociodemográfiai profilja, értékorientációik, életformájukban megnyilvánuló preferenciáik, kultúrafelfogásuk, társadalmi-kulturális hálóik. A körök, klubok, társulások jellegzetes tematikai profilja, tevékenységmintázatokdr. Kobolka István 


     1. Humán kontrolling szerepe az erőforrás-gazdálkodásban
     2. A teljesítményértékelésen alapuló előmeneteli rendszer jellemzői
     3. A humán stratégia belső elfogadását elősegítő módszerek elemzése
     4. A humánpolitikai kutatások eredményének hasznosítása a tervezésben
     5. Köztisztviselők szerepe a védelmi szektor átalakításait követően
     6. Az önkéntes haderő integrált, központosított személyügyi rendszere
     7. A Magyar Honvédség humán stratégiája megvalósításának gyakorlati kérdései
     8. A védelmi igazgatás rendszerének átalakítása, a hadkötelezettség (béke időszakban történő) megszűntetésének tükrében
     9. A Magyar Honvédség központi személyügyi számítógépes nyilvántartási rendszerének működése, továbbfejlesztésének lehetőségei
     10. A hadsereg és a társadalom kapcsolatának változása a sorkatonai szolgálat megszüntetésének tükrében
     11. A katona mint "munkavállaló" pozíciója a magyar munkaerő-piacon
     12. A Magyar Honvédség személyi értékelési rendszerének továbbfejlesztése (pl. kompetencia alapú teljesítményértékelés)
     13. A Magyar Honvédség humán ellátórendszere és fejlesztésének lehetséges irányai, figyelemmel az önkéntes haderőre történő áttérésre
     14. A Magyar Honvédség ösztönzési és kompenzációs rendszere, valamint a civil munkaerő-piac kapcsolata
     15. A rekonverziós támogatások lehetőségei a honvédelmi és foglalkoztatáspolitikai jogszabályi környezet alapján
     16. A rekonverziós programok a rendszerváltás után a Magyar Honvédségben
     17. A rekreáció jelene és jövője a Magyar Honvédségben
     18. A Magyar Honvédség szervezeti kultúrájának változása az önkéntes haderőre történő áttérés során
     19. Az önkéntes tartalékos szolgálati forma jövője, továbbfejlesztésének lehetőségeiKoller Inez Zsófia {frissítve 2014. 11. 26.}  


     1. Nevelésfilozófia (történeti és XX. századi problémák diskurzuselemzése)
     2. Tudományelmélet (a tudomány természete, a tudomány elmélete, tudománypolitika, kutatáselmélet, kutatási módszerek)
     3. Etika (szaketikai problémák elemzése)dr. Koltai Zoltán  [frissítve: 2009. 09. 15.]


     1. A vállalat helye a társadalmi rendszerben, a vállalat külső környezete.
     2. Piaci verseny és együttműködés. A verseny és együttműködés nemzeti kultúrákban rejlő hasonlóságai és különbözőségei.
     3. A stratégia lényege és szerepe a vállalkozásoknál. A stratégia megközelítései és fejlődése. A humánstratégia.
     4. Az innováció a vállalat működési rendszerében. Az innováció tartalma, jellege, folyamata.
     5. A vállalat, mint gazdálkodó alapegység. Gazdálkodási tevékenység elemzése és tervezése a vállalatban. A vállalkozás üzleti terve.
     6. Régiók és városok versenyképessége. A gazdasági értelemben vett sikeresség humán tényezői, városi szolgáltatások a versenyképesség szolgálatában.
     7. A sport és a kultúra gazdasági vonatkozásai. Mecenatúra és szponzorálás.

dr. Koltai Zsuzsa {frissítve: 2014. 12. 10.}


       1. A múzeumok és a felnőttoktatás kapcsolata, az egész életen át tartó tanulás lehetőségei napjaink múzeumaiban
       2. A múzeumandragógia hazai és nemzetközi jó gyakorlatának elemzése
       3. A múzeumok közönségkapcsolati, marketing és PR tevékenysége
       4. A múzeumok szerepe a lokális közösségi animációban és a helyi közművelődés szervezésében
       5. Trendek és tendenciák a múzeumi tanulás elméletében és gyakorlatában
       6. A múzeumandragógia eredményei és kihívásai Magyarországon

 


dr. Krisztián Béla {frissítve: 2014. 12. 01.} 


         1. Az andragógia megjelenése a pedagógiai irodalomban 1989 után.
         2. A felnőttképzés és a kistérségi (pl. egy város, község, szervezet) fejlesztési tervek.
         3. Felnőttképzés a szolgáltatóiparban /pl. fodrász, kozmetikus, vizvezetékszerelő, stb.)
         4. A turizmus felnőttképzési vonatkozásai
         5. A szociális munka és a felnőttképzés.dr. Lakner Szilvia  [frissítve: 2014. 12. 01.]


         1. A tapasztalati tanulás módszertana
         2. A tapasztalati tanulásra építő tréningek
         3. Felnőtt-oktatói kompetenciák
         4. A munkavállalási tanácsadás gyakorlata
         5. A tranzakció-analízis módszertana a tanácsadás folyamatában
         6. A felnőttek tanításának és tanulásának módszerei és eszközei
         7. Humán erőforrás fejlesztési stratégiák egy konkrét szervezet életében
         8. Szervezetfejlesztés a gyakorlatban
         9. Emberi erőforrás fejlesztés, képzés a vállalati gyakorlatban
         10. Szervezetfejlesztés a gyakorlatbandr. Nemeskéri Zsolt  [frissítve: 2009. 09. 15.]


         1. Emberi erőforrás menedzsment általános kérdései, fejlődése, elméletei
         2. Munkakörtervezés, -elemzés.
         3. Munkaerő-ellátás: toborzási és kiválasztási módszerek, hatékonyságuk
         4. Szervezeti szocializáció, szervezeti kultúra
         5. Emberi erőforrás fejlesztés: szervezeti módszerek, technikák és hatékonyságuk
         6. Bérezési-ösztönzési rendszerek
         7. Belső kommunikáció, elégedettség vizsgálatok
         8. Humán kontrolling elmélete és gyakorlati rendszerei
         9. Személyügyi informatika: rendszerek bevezetése, leírása és értékelése
         10. Családbarát Munkahely díj pályázatainak empirikus elemzésedr. Németh Balázs {frissítve: 2014. 12. 01.} 


         1. Az európai felnőttoktatás és képzés intézményesülése 1850 és 1950 között;
         2. A felnőttoktatás nemzetközi intézményei és szervezetei: célok, feladatok, programok;
         3. Az európai integráció és az oktatási és képzési politika formálódása 1957 és 2007 között;
         4. Az Európai Unió felnőttoktatással és a felnőttkori tanulással kapcsolatos programjai, kezdeményezései;
         5. Az egész életen át tartó tanulás koncepcionális kérdései;
         6. A magyar felnőttnevelés és felnőttoktatás története 1789 és 1989 között;
         7. A tanuló város és a tanuló régió modellje, a felsőoktatás szerepe a regionális fejlesztésben.
         8. Az Európai Unió intézményei és szervezeti – funkció, döntéshozatali folyamatok, érdekek;
         9. Az Európai Unió oktatási és képzési programjainak célkitűzései, a mobilitásban, innovációban és növekedésben játszott szerepeik, különös tekintettel egy konkrét programelemre;
         10. A felnőttoktatás társadalmi tényezői, tekintettel a részvétel növelésére.dr. Reisz Terézia {frissítve: 2014. 12 01.} 


         1. A felnőtt életkor szocializációs problémái.
         2. Reszocializáció – felnőttkori esetismertetés.
         3. A hazai felnőtt népesség (vagy egy nemi, foglalkozási, életmód-, életkori csoportja) társadalmi helyzetének bemutatása.
         4. A hátrányos helyzet szociális faktorai.
         5. A munkaerőpiaci hátrányok feltárásának, prevenciójának, leküzdésének andragógiai eszközei. (Kutatással megalapozott andragógiai programfejlesztés.)
         6. Halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek élethelyzetének bemutatása. Különös tekintettel a területi, mentális, etnikai, iskolázottsági hátránnyal élő felnőtteknek andragógiai eszközökkel történő megsegítésére. (Esetismertés, projektleírás, mentortevékenység, szociális- és kulturális mediáció bemutatása szakirodalmi adatokra illetve empírikus kutatásokra alapozottan.)
         7. Komplex andragógiai-pedagógiai fejlesztés bemutatása egy hátrányos helyzetű családban. Az integráció és inklúzió andragógiai eszközeinek bemutatása egy családtámogatás megvalósíthatósági tanulmányában.
         8. Felnőttképzés hatékonyságának kutatással megtámogatott ismertetése.
         9. A hazai felnőttoktatás intézményi formá(i)jának bemutatása egy intézményi (oktatási program, képzési projekt) vizsgálata keretében.
         10. A regionális kultúratervezés elméleti problémájának bemutatása, különös tekintettel a felnőttoktatás intézményfejlesztésének regionális megközelítésére.
         11. Nemzetközi kitekintés: a felnőttek oktatásához, a képzés eredményességéhez kapcsolódó intézmények nemzetközi (összehasonlító) gyakorlatának bemutatása.dr. Tratnyek Magdolna 


A fenti témakörök orientáló jellegűek. A konkrét téma a hallgatóval történő személyes konzultációk eredményeként határozható meg.

         1. A felnőttkori tanulás jellemzői
         2. LLG – a pályatanácsadás európai és/vagy hazai elmélete és gyakorlat.
         3. Korszerű felnőttképzési módszerek elmélete és gyakorlata.
         4. A portfólió, mint a tanulás támogatása és a szakmai bemutatkozás eszköze.
         5. A felnőttoktatókkal szemben támasztott elvárások változása napjainkban. Oktatói szerepek.
         6. Projektek a felnőttképzésben.
         7. A tanulási környezet, mint az eredményes tanulást meghatározó tényező vizsgálata.
         8. Esettanulmány valamely megvalósított projektről, egyéb a felnőttképzési módszerek témakörébe tartozó programról.
         9. Kompetenciafejlesztés a tréningeken.
         10. A társadalmi és munkaerőpiaci kirekesztődés veszélyének kitett fiatal felnőttek esélyadó programjainak bemutatása esettanulmány formájában.dr. Vámosi Tamás 


         1. A szakképzési rendszer társadalmi-gazdasági környezete, aktuális problémakörei
         2. A magyar szakképzési rendszer története
         3. Szakképzési intézményrendszerrel kapcsolatos kérdések, pályaorientáció
         4. Szakképzés és gazdaság kapcsolata, munkaerőpiaci megközelítés
         5. Regionális képző központok szerepe a felnőttképzés területén
         6. A kamarák és munkaügyi központok szerepe a munkaerőpiacon, felnőttképzési kapcsolódási pontok
         7. A hátrányos helyzet újratermelődésének folyamata az oktatási rendszerben
         8. A felsőoktatás aktuális folyamatai
         9. A felnőttképzés finanszírozásának kérdései
         10. Globalizáció és innováció – a szak/felnőttképzési rendszer hatékonysága és kapcsolódási pontjai a gazdasági szférával
         11. Regionális és megyei szintű gazdasági fejlesztési koncepciók, kistérségi elemzések munkaerőpiaci és versenyképességi aspektusból
         12. A munkahelyi képzések jellemzőidr. Várnagy Péter  [frissítve: 2012. 08. 31.]


      1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata
      2. A közalkalmazotti jogviszony sajátosságai (a kulturális szektorban)
      3. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai.
      4. A kulturális tevékenység szerzői jogi vetületei.
      5. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése (a kulturális szektor) hazai szabályozásában.
      6. A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának kérdései. (gyakorlati problémái)
      7. A szabadságjogok érvényesülésének jelentősége (a kulturális szektorban)
      8. Érdekvédelem (a kulturális szektorban)
      9. Hatásvizsgálat a tömegkommunikációra vonatkozó szabályozás megújulásának türkében.
      10. A diszkrimináció különböző aspektusai.
      11. Esélyegyenlőség
      12. Az emberi erőforrás jogi környezetének változása a rendszerváltozástól napjainkig.