CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Andragógia MA szak

dr. Bajusz Klára {frissítve: 2014. 12. 01.} 


 

 1. A felnőttkori tanulás motivációi
 2. Felnőttképzési rendszerek összehasonlító vizsgálata
 3. Az iskolarendszerű felnőttoktatás változásai az 1990-es évektől
 4. A felnőttoktatási (keret)tantervek összehasonlító vizsgálata
 5. Az iskolázatlanság társadalmi hatásai. A második esély jellegű programok
 6. A felnőttoktatás etikai kérdései
 7. A felnőttkori tanulás értékelésének, mérésének kérdései

 

dr. Fodor Imréné {frissítve: 2014. 12. 01.}


 

 1. A hazai felnőttképzés aktuális kérdései
 2. A felnőttképzés hazai szabályrendszere, fejlődése.
 3. A munkaerő piaci képzések rendszere és a gazdaság kapcsolatának alakulása .
 4. Hátrányos helyzetűek részvétele a felnőttképzésben
 5. A foglalkoztatási rehabilitáció átalakulása , aktuális kérdései.
 6. A munkaerő piaci intézményrendszer   változása ,és hatása a szolgáltatások szinvonalára.
 7. A felnőttképzési szolgáltatások alkalmazásának hatékonyságának változása a felnőttképzési szabályozás alakulásának tükrében.
 8. Felnőttképzési curriculum készités  gyakorlata a hazai felnőtt képző vállalkozásokban.


dr. Huszár Zoltán {frissítve: 2014. 11. 26.} 


Az alábbi tematika időhatárai a 19–20. századi Magyarországra vonatkoznak.

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története.
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője. (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.)
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása.
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében.
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán.. (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák)
 6. Az anyagi kultúra változásai. (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.)
 7. Színjátszás Magyarországon. (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.)
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon. (pl. Az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.)
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon. (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.)
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében. (Helyi jelentőségű személyiség is lehet.)Koller Inez Zsófia {frissítve: 2014. 11. 26.} 


 1. Nevelésfilozófia (történeti és XX. századi problémák diskurzuselemzése)
 2. Tudományelmélet (a tudomány természete, a tudomány elmélete, tudománypolitika, kutatáselmélet, kutatási módszerek)
 3. Etika (szaketikai problémák elemzése)

 

dr. Koltai Zsuzsa {frissítve: 2014. 12. 10.}


   1. A múzeumok és a felnőttoktatás kapcsolata, az egész életen át tartó tanulás lehetőségei napjaink múzeumaiban
   2. A múzeumandragógia hazai és nemzetközi jó gyakorlatának elemzése
   3. A múzeumok közönségkapcsolati, marketing és PR tevékenysége
   4. A múzeumok szerepe a lokális közösségi animációban és a helyi közművelődés szervezésében
   5. Trendek és tendenciák a múzeumi tanulás elméletében és gyakorlatában
   6. A múzeumandragógia eredményei és kihívásai Magyarországon


dr. Németh Balázs {frissítve: 2014. 12. 01.} 


 1. Az európai felnőttoktatás és képzés intézményesülése 1850 és 1950 között, különös tekintettel egy konkrét intézmény, vagy szervezet fejlődésére, esetleg egy meghatározó személy hatásának elemzése;
 2. A felnőttoktatás nemzetközi intézményei és szervezetei: célok, feladatok, programok;
 3. Az európai integráció és az oktatási és képzési politika formálódása 1957 és 2007 között;
 4. Az Európai Unió felnőttoktatással és a felnőttkori tanulással kapcsolatos programjai, kezdeményezései;
 5. Az egész életen át tartó tanulás koncepcionális kérdései;
 6. A magyar felnőtt-nevelés és felnőttoktatás története 1789 és 1989 között, különös tekintettel egy konkrét intézmény, vagy szervezet fejlődésére, esetleg egy meghatározó személy hatásának elemzése;
 7. A tanuló város és a tanuló régió modellje, a felsőoktatás szerepe a regionális fejlesztésben;
 8. Két európai ország felnőttoktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata;
 9. A felnőttoktatási és –képzési professzió fejlesztésének kérdései az EU-tagországokban;
 10. A felnőttoktatási politika, finanszírozás és jogi környezet egymásra hatásának vizsgálata egy EU-tagországban.
 11. A felnőttoktatás és a felnőttek tanulásának társadalmi tényezői: nemek, demográfia, mobilitás, konfliktuskezelés (kirekesztés/befogadás) ifjúságügy, vallás, identitás, stb.
 12. A tanulás és az idő;
 13. Összehasonlító kutatások – egy konkrét téma összehasonlító elemzése: pl. jogi keretek, finanszírozás, szakpolitika.
 14. Tanulás, képesség, változás és felelősség felnőttkorban;
 15. A tanulási képességek vizsgálata – az OECD PIACC vizsgálata;
 16. Az UNESCO és a felnőttek oktatása és tanulásadr. Tratnyek Magdolna 


A fenti témakörök orientáló jellegűek. A konkrét téma a hallgatóval történő személyes konzultációk eredményeként határozható meg.

 1. A felnőttkori tanulás jellemzői
 2. LLG – a pályatanácsadás európai és/vagy hazai elmélete és gyakorlat.
 3. Korszerű felnőttképzési módszerek elmélete és gyakorlata.
 4. A portfólió, mint a tanulás támogatása és a szakmai bemutatkozás eszköze.
 5. A felnőttoktatókkal szemben támasztott elvárások változása napjainkban. Oktatói szerepek.
 6. Projektek a felnőttképzésben.
 7. A tanulási környezet, mint az eredményes tanulást meghatározó tényező vizsgálata.
 8. Esettanulmány valamely megvalósított projektről, egyéb a felnőttképzési módszerek témakörébe tartozó programról.
 9. Kompetenciafejlesztés a tréningeken.
 10. A társadalmi és munkaerőpiaci kirekesztődés veszélyének kitett fiatal felnőttek esélyadó programjainak bemutatása esettanulmány formájában.dr. Vámosi Tamás 


 1. Szakképzési rendszer és munkaerőpiac kapcsolatrendszere
 2. A szakképzési rendszer aktuális problémakörei
 3. Képzési folyamatok, kompetenciafejlesztés a gyakorlatban
 4. Minőségbiztosítási rendszerek szerepe a szak- és felnőttképzésben
 5. A humán tőke és képzettség szerepe a területi folyamatokban
 6. Adott vállalat munkahelyi képzésének jellemzői
 7. A kamara és a gazdasági szféra szerepvállalása a szakképzési rendszerbendr. Várnagy Péter  [frissítve: 2012. 08. 31.]


 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata
 2. A közalkalmazotti jogviszony sajátosságai (a kulturális szektorban)
 3. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai.
 4. A kulturális tevékenység szerzői jogi vetületei.
 5. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése (a kulturális szektor) hazai szabályozásában.
 6. A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának kérdései. (gyakorlati problémái)
 7. A szabadságjogok érvényesülésének jelentősége (a kulturális szektorban)
 8. Érdekvédelem (a kulturális szektorban)
 9. Hatásvizsgálat a tömegkommunikációra vonatkozó szabályozás megújulásának türkében.
 10. A diszkrimináció különböző aspektusai.
 11. Esélyegyenlőség
 12. Az emberi erőforrás jogi környezetének változása a rendszerváltozástól napjainkig.