CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Emberi erőforrás tanácsadó MA szak

dr. Ásványi Zsófia 


 1. Munkaerő-ellátás: az értékelő központ (AC) módszer elméleti és gyakorlati jelentősége.
 2. Munkahelyi orientáció megvalósítási lehetőségei, kudarcának/hiányának szervezetre gyakorolt hatásai
 3. Szervezeti létszám visszafejlesztésének speciális esetei: outplacement és outsourcing
 4. Horizontális és vertikális karrier-rendszerek a szervezetben
 5. Kompenzáció és javadalmazás a szervezetben
 6. Munkakörelemzés – teljesítménymenedzsment – bérezés: elméleti és gyakorlati összefüggések vizsgálata
 7. e-HRM
 8. Atipikus foglalkoztatási formák
 9. A HRM szerepe a munkaügyi kapcsolatok rendszerében
 10. A HRM szerepe sztrájk kapcsán
 11. Az Európai Üzemi Tanács

 

dr. Bajusz Klára {frissítve: 2014. 12. 01.}


   1. A felnőttkori tanulás motivációi
   2. Az iskolázatlanság társadalmi hatásai. A második esély jellegű programok

 

dr. Barakonyi Eszter 


   1. Az atipikus munkavégzési formák szerepe és jelentősége
   2. A munka és a magánélet összehangolásának lehetséges munkajogi eszközei
   3. A kollektív szerződés szerepe és jelentősége az individuális munkajogviszonyban
   4. Az egyenlő bánásmód kérdései a munkajogviszony keletkeztetése, illetve működtetése során

Prof. Dr. Andreas Hejj {frissítve: 2014. 11. 26.} 


   1. Kőkorszaki menedzsment – A humánerőforrás evolúciós pszichológiája
   2. Flow – a munka mámora
   3. Gondolkodási stílusok (DQ) a szervezetei, társadalmi és politikai gyakorlatban

dr. Kobolka István 


   1. Humán kontrolling szerepe az erőforrás-gazdálkodásban
   2. A teljesítményértékelésen alapuló előmeneteli rendszer jellemzői
   3. A humán stratégia belső elfogadását elősegítő módszerek elemzése
   4. A humánpolitikai kutatások eredményének hasznosítása a tervezésben
   5. Köztisztviselők szerepe a védelmi szektor átalakításait követően
   6. Az önkéntes haderő integrált, központosított személyügyi rendszere
   7. A Magyar Honvédség humán stratégiája megvalósításának gyakorlati kérdései
   8. A védelmi igazgatás rendszerének átalakítása, a hadkötelezettség (béke időszakban történő) megszűntetésének tükrében
   9. A Magyar Honvédség központi személyügyi számítógépes nyilvántartási rendszerének működése, továbbfejlesztésének lehetőségei
   10. A hadsereg és a társadalom kapcsolatának változása a sorkatonai szolgálat megszüntetésének tükrében
   11. A katona mint "munkavállaló" pozíciója a magyar munkaerő-piacon
   12. A Magyar Honvédség személyi értékelési rendszerének továbbfejlesztése (pl. kompetencia alapú teljesítményértékelés)
   13. A Magyar Honvédség humán ellátórendszere és fejlesztésének lehetséges irányai, figyelemmel az önkéntes haderőre történő áttérésre
   14. A Magyar Honvédség ösztönzési és kompenzációs rendszere, valamint a civil munkaerő-piac kapcsolata
   15. A rekonverziós támogatások lehetőségei a honvédelmi és foglalkoztatáspolitikai jogszabályi környezet alapján
   16. A rekonverziós programok a rendszerváltás után a Magyar Honvédségben
   17. A rekreáció jelene és jövője a Magyar Honvédségben
   18. A Magyar Honvédség szervezeti kultúrájának változása az önkéntes haderőre történő áttérés során
   19. Az önkéntes tartalékos szolgálati forma jövője, továbbfejlesztésének lehetőségei

dr. Koltai Zoltán 


   1. Piaci verseny és együttműködés. A verseny és együttműködés nemzeti kultúrákban rejlő hasonlóságai és különbözőségei.
   2. A stratégia lényege és szerepe a vállalkozásoknál. A stratégia megközelítései és fejlődése. A humánstratégia.
   3. Az innováció a vállalat működési rendszerében. Az innováció tartalma, jellege, folyamata.
   4. Régiók és városok versenyképessége. A gazdasági értelemben vett sikeresség humán tényezői, városi szolgáltatások a versenyképesség szolgálatában.
   5. A sport és a kultúra gazdasági vonatkozásai. Mecenatúra és szponzorálás.

Koller Inez Zsófia {frissítve: 2014. 11. 26.} 


   1. Nevelésfilozófia (történeti és XX. századi problémák diskurzuselemzése)
   2. Tudományelmélet (a tudomány természete, a tudomány elmélete, tudománypolitika, kutatáselmélet, kutatási módszerek)
   3. Etika (szaketikai problémák elemzése)

dr. Krisztián Béla {frissítve: 2014. 12. 01.} 


   1. Az emberi erőforrás, mint innovációs tényező.
   2. A MTA Andragógiai Albizottság története (dokumentációk, interjúk)
   3. A képzők képzése – andragógiai követelmények. A MKIK képzései.
   4. A „stratégiai nagyvállalatok” képzési rendszerei. Szigetek vagy szerves kapcsolódási pontok a magyar szakképzéshez?
   5. Képzések, mint a lokális fejlesztés tényezői (képzésszükséglet, területi fejlesztés és képzésigény, ennek megoldása konkrét esetre, pl. külföldi betelepülő vállalat, kkv-k).
   6. Szervezettörténet. Egy gazdasági vállalkozás története (célja, alapítás, tőke, szervezeti forma, létszám, képzettség, eredmény)
   7. A FEEK disszeminációs szerepe a magyar emberi erőforrás-fejlesztésben – az andragógiai felkészítés alakulása. Tantervek, módszerek.
   8. Van-e ma humánpolitika? Elmélet és gyakorlat.

dr. Lakner Szilvia {frissítve: 2014. 12. 01.} 


   1. Tanácsadás az emberi erőforrások területén
   2. Tanácsadási módszerek összehasonlító elemzése
   3. A tanácsadó kompetenciaszerkezetének kutatása
   4. A coaching módszertana
   5. Coaching a vállalati gyakorlatban
   6. A szervezeti változások kezelése
   7. A tanuló szervezetek működése a gyakorlatban
   8. Az emberi erőforrás fejlesztés módszertana

Muity György 


   1. Pályaorientáció
   2. Pályázatírás
   3. Pályázatokkal kapcsolatos témák
   4. Humán marketing

dr. Nemeskéri Zsolt 


   1. Az emberi erőforrás menedzsment fejlődése a 21. században – új szerepek, szervezetek és technikák.
   2. Emberi erőforrás menedzsmentet támogató informatikai rendszerek értékelése, bevezetése és alkalmazása.
   3. Fenntartható fejlődés, CSR, employee branding.
   4. Az egyenlő esélyek munkahelyi támogatásának eszközei; az eszközök gyakorlati alkalmazása. A munka és a magánélet egyensúlyának elősegítése a munkahelyek eszközrendszerével.
   5. Társadalmilag felelős vállalati HR gyakorlatok: minősítések, díjak, szervezetek, jó gyakorlatok. A Családbarát Munkahely díj pályázatainak empirikus elemzése.
   6. A foglalkoztatáshoz kötődő állami támogatások és igénybevételük feltételei, módja; azok értékelése.
   7. Humán kontrolling elmélete és gyakorlati rendszerei. A humán kontrolling szerepe a gazdasági válság idején.
   8. Vállalatok – egyetemek közti mobilitási programok.
   9. A hazai nemzeti fejlesztési tervek programjai, azok hatékonysága, munkaerőpiacra gyakorolt hatásuk elemzése.
   10. UNDP – Human Development Report. Human Development Index.

Pankász Balázs 


   1. Büntetés-végrehajtási pszichológiai és andragógiai tárgyú kutatások
   2. A munkamotiváció és a megelégedettség pszichológiai vizsgálata
   3. Az emberi tényezők szerepe a vezetésben
   4. A szervezeti kultúra vizsgálata és a szervezeti légkört javító lépések
   5. Szervezetek kommunikációs stratégiája
   6. Mobbing áldozatok életútjának vizsgálata
   7. Alkalmazott szociálpszichológiai jelenségek vizsgálata a tanácsadó munkában
   8. A benyomás kialakításának folyamata
   9. A munkához kapcsolódó attitűdök és értékek vizsgálata
   10. Webergonómia, empirikus vizsgálat alapján
   11. Egy munkahelyi csoport szociálpszichológiai jelenségeinek vizsgálata
   12. Konfliktusok és konfliktusmegoldó stratégiák vizsgálata

dr. Várnagy Péter  [frissítve: 2012. 08. 31.]


  1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata
  2. A közalkalmazotti jogviszony sajátosságai (a kulturális szektorban)
  3. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai.
  4. A kulturális tevékenység szerzői jogi vetületei.
  5. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése (a kulturális szektor) hazai szabályozásában.
  6. A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának kérdései. (gyakorlati problémái)
  7. A szabadságjogok érvényesülésének jelentősége (a kulturális szektorban)
  8. Érdekvédelem (a kulturális szektorban)
  9. Hatásvizsgálat a tömegkommunikációra vonatkozó szabályozás megújulásának türkében.
  10. A diszkrimináció különböző aspektusai.
  11. Esélyegyenlőség
  12. Az emberi erőforrás jogi környezetének változása a rendszerváltozástól napjainkig.