CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Hallgatói kérelmek űrlapjai

Tudnivalók és űrlapok a hallgatói kérelmekről: korábban hallgatott tantárgyak elfogadása; vizsgahalasztási kérelem; kérelem a költségtérítés összegének csökkentésére, egyéb kérelmek.

A szükséges űrlapok az oldal alján található Kapcsolódó fájlok közül letölthetők.

 

Hallgatói kérelem

A más kategóriákba nem soroható hallgatói kérelmek számára általános űrlapot biztosítunk. Az űrlaphoz kérjük szükséges esetben feltétlenül csatolja a kérelmét alátámasztó dokumentumokat, mert azok nélkül a kérelmet az illetékes bizottság nem tudja bírálni, tehát automatikusan elutasításra kerülnek.

 

 

*****

 

Korábban hallgatott tantárgyak elismertetése/befogadása

A kérelem benyújtási határideje: a kar aktuális félévre kiadott időbeosztása szerint (elérhető a kar honlapján ITT)!

Az űrlap kitöltése:

Tantárgyanként és óratípusonként (előadás, szeminárium, gyakorlat) külön kérelmet kell benyújtani! A kérelem *-gal jelölt rovatainak kitöltése KÖTELEZŐ! Az elismertetés, befogadás tárgya: a kérelmet a jelenlegi tantervben szereplő és az aktuális félévben meghirdetett tárgyat megnevezve lehet benyújtani (ennek tanrendi helyére, és kreditértével történik az elismerés, befogadás; e tárgy tematikájához hasonlítható a korábban teljesített tárgy tematikája). Az elismerés, befogadás alapja a korábban tanult EGY tantárgy (tematikája, minősítése).

Mellékletek: 

A korábban tanult tárgy tematikáját a kérelemhez kell csatolni, kivéve, ha a kar bármely képzésében részt vevő hallgató a karon (PTE FEEK vagy jogelődjében) korábban, más képzésben teljesített tantárgya(ka)t kíván befogadtatni. Ekkor a tantárgyi tematikát NEM, csak az adott tárgy minősítését tartalmazó leckekönyv-oldal hiteles másolatát kell csatolnia. Ha tehát szükséges, a kérelemhez – kérelmenként – hitelesített másolatot kell csatolni a felmentés alapját képező (tan)tárgy- teljesítésének és minősítésének igazolására (csak a leckekönyv adott oldaláról), és a- tantárgyi tematikájáról (tematika, irodalomjegyzék). KÉRJÜK, azt tárgyat – ami a alapján a befogadást, elismertetést kérik – a leckekönyv adott oldalának másolatán kimelni szíveskedjenek (aláhúzással, csillagozással, kiemelő filc használatával stb.).

A hitelesítés módjai:

  • a hallgató hiteles másolatot készíttethet az eredeti dokumentumokról közjegyzőnél, vagy
  • a hallgató benyújthatja a korábbi oktatási intézmény által kiadmányozott (hitelesített) tantárgyi tematikát, leckekönyvi (részlet) másolatát, vagy
  • a hallgató az eredeti okmányokat mutatja be és az elkészített másolatokon – munkatársunk jelenlétében – írásban nyilatkozik, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, miszerint a másolat az eredetivel mindenben megegyezik; és a nyilatkozatot mindketten szignálják.

A kérelem értékelése:

A formai hibás kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.A kérelmeket értékelését a beérkezést követő adminisztráció (iktatás stb.) után az intézetek (szaktanszékek) végzik. Az elismerés, befogadás alapját bármelyik felsőoktatási intézményben, bármely képzési szinten folytatott tanulmányok során szerzett ismeretek képezik.Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik (ld. TVSZ 13. fejezet). Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy képzésben egy alkalommal adható kredit!El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.A kar csak az elutasított kérelemről küld írásbeli tájékoztatást, a hallgató által megadott értesítési címre. Az elfogadott kérelmek eredménye az ETR-ben jelenik meg.

FIGYELEM!

A feltüntetettől eltérően benyújtott kérelem/kérelmek, illetve a kért dokumentumokat meghaladó mennyiségű mellékletek feldolgozására a karnak nincs lehetősége.A helytelen kitöltés vagy hiányos kitöltés, a szükséges mellékletek hiánya, illetve határidőn túli benyújtás formai hibának számít.Egyéb más dokumentum (pl. a teljes leckekönyv, vagy más tantárgyak, tantárgycsoportok leírása, tematikája) csatolása, több tantárgyi kérelem egy melléklettel történő benyújtása stb. szintén formai hibának számít!A formai hiba esetén a kérelmet a Kar automatikusan elutasítja!

--------------------------------------------------

További információk:

A Pécsi Tudományegyetemen, így természetesen a Karon is lehetőség van egy folyó képzésen (adott szakon) a korábban teljesített tanulmányok elismertetésére/befogadására. Az elismeretetés alapját a bárhol, bármikor, de kizárólag a felsőoktatásban teljesített tantárgy(ak) képezi(k). A folyamatban lévő képzésben egy felvett/teljesítendő tantárgy "helyére" lehet a korábban teljesített tantárgyi ismereteket befogadni akkor, ha a két tárgy tematikája minimálisan 75 %-ban megegyezik.

FONTOS!

Részismeret elismerésére a törvény nem ad lehetőséget, azaz a jelen képzésben felvett tantárgy részkövetelménye nem tekinthető teljesítettnek egy korábban teljesített tárgy (vagy tárgyrész) alapján, ugyanígy arra sincs lehetőség, hogy a jelen képzésben felvett tárgyat a korábban teljesített két vagy több tárgy (vagy azok részei) alapján lehessen teljesítettnek tekinteni.A Kreditátviteli Bizottság (KÁB) a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet.

Az elismertetés/befogadás nem automatikus, kizárólag a hallgató kérelmére történik. A benyújtott kérelem jogosultságát alá kell támasztani a korábbi teljesítés igazolásával, azaz leckekönyvi másolattal, illetve a korábban teljesített tantárgy tematikájával. A kérelmet az adott tárgynak megfelelő szaktanszékek kijelölt oktatói véleményezik. A véleményezést figyelmebe véve, a kar kijelölt bizottsága, a Kreditátviteli Bizottság (KÁB) hozza hozza meg a döntést a befogadásról vagy az elutasításról. Az elutasításról a hallgató minden esetben írásos határozatot kap.

Az elfogadott kérelmek eredményeit az egyetemi egységes tanulmányi rendszerben (ETR) lehet megtekinteni. Egy adott képzésben egy adott, korábban teljesített tárgy egyszer fogadtatható be. A befogadott ismeretekkel a jelenleg folyó képzésben felvett tárgy teljesül, a tárgyhoz rendelt kreditértékben. Az érdemjegy nem módosítható, a korábban teljesített tárgy érdemjegyét kell nyilvántartani. Az adott félévet megelőzően más vagy ugyanazon intézményben teljesített (kreditált) tantárgy kreditértékét, illetve a hozzá kapcsolódó érdemjegyet a súlyozott átlag és a korrigált kreditindex számításakor figyelmen kívül kell hangyni.

A jogszabály alapján a képzésben meg kell különböztetni a befogadott/elismert, illetve a ténylegesen a képzésben teljesített ismereteket. A 2009/2010-es tanévtől kezdve ezért módosult a korábban hallgatott/teljesített és a hallgató kérelme alapján elismert/befogadott tárgyak adminisztrációja az ETR-ben. A félévben felvett, teljesítendő tárgyak közül a benyújtott kérelem, illetve a KÁB határozata alapján teljesítettnek tekintett tárgyak törlésre kerülnek (azért sincs itt helyük, mert pl. e tárgyak vizsgájára nem kell/lehet jelentkezni), és egységesen, külön, "szemeszterhez nem kötött" tárgyként tartja nyilván a rendszer.

 

 

*****

 

Költségtérítés csökkentése

A kérelem benyújtási határideje: a kar aktuális félévre kiadott időbeosztása szerint (elérhető a kar honlapján ITT)!


FONTOS! A költségtérítéses képzést vállaló hallgató a beiratkozással, a képzési szerződés aláírásával vállalja a költségtérítés kiegyenlítését is. A kar hallgatóinknak lehetősége van az adott képzésen előírt költségtérítés mértékének csökkentésére kérelmet benyújtani. A költségtérítés csökkentésére a kart jogszabály NEM kötelezi, a csökkentés mértékének megállapítását jogszabály NEM írja elő, azaz a csökkentés NEM "jár" a hallgatónak, hanem egyéni elbírálás alapján ADHATÓ. A kérelmeket a kar által felállított bizottság véleményezi.

A kérelmet kötelezően indokolni kell, továbbá – ha van ilyen – az indoklást alátámasztó dokumentum(ok) másolatát a kérelemhez csatolni kell. (A csatolt dokumentumokat megnevezését, az oldalak számát a kérelmen kérjük feltüntetni!) A kért személyes adatok, az indoklás, illetve az indoklásban hivatkozott dokumentumok hiánya formai hibának számít, és a kérelem automatikusan elutasításra kerül. A beadott kérelem a költségtérítés befizetésére halasztó hatállyal nem bír, azaz minimum a költségtérítés 50 %-át a „Tanév/félév időboesztásban” megállapítottak, illetve az ETR-ben közöltek szerint kell befizetni. Sikeres kérelem esetén a kar a befizetett költségtérítést a befizetőnek visszautalja.


Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy vitás esetben a kérelem beadását az átvételi elismervénnyel vagy a postai feladás bizonylatával a hallgatónak igazolnia kell.