CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Hallgatói pályázatok - 2014/2015. tanév tavaszi félév

A kari DJKB a hallgatók számára az alábbi pályázatokat teszi közzé:

 • Kollégiumi pályázat felsőéveseknek 2015
 • Rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás - 2014/2015 tavasz
 • Szakmai gyakorlati ösztöndíj – 2014/2015 tavasz
 • Intézményi szakmai, tudományos ösztöndí – 2014/2015 tavasz
 • Rendkívüli Szociális Ösztöndíj – 2014/2015 tavasz

Kollégiumi pályázat felsőéveseknek 2015

Pályázati kiírás

 

Kedves Hallgató!

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2015/2016-os tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

Kollégiumi férőhely elnyerésére jogosult az a hallgató „aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt.”

[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázati kérelmet a Modulo felületén, elektronikusan kell benyújtani. A pályázathoz – a pályázati kiírásban és a pályázathoz tartozó tájékoztatóban megjelöltek szerint – csatolandó dokumentumokat papíralapon a DJKB részére kell eljuttatni, az általa a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.

 

A pályázatok elbírálása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik

a) szociális helyzet,

b) tanulmányi eredmények és szakmai munka,

c) a képzési hely lakóhelytől való távolsága,

d) közösségi munka,

e) képzés munkarendje.


 

Egy hallgató több jogcímen is pályázhat kollégiumi férőhelyre. Ilyen esetben a jogcímek az alábbi sorrend alapján kerülnek figyelembe vételre:

1. Szociális

2. Tanulmányi

3. Tudományos, Sport, Művészeti

4. Közéleti

(Az Önkormányzati és Szakkollégiumi jogcímeken való jelentkezés külön eljárásban kerül elbírálásra.)

 

Az önkormányzati jogcímeken való felvétel nem a kari DJKB hatásköre, azonban a hallgatónak ezen jogcím esetén is szükséges pályázati kérelmét a Modulo felületén benyújtania.

Az önkormányzati férőhelyekről a megyei, illetve települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok számára fenntartott férőhelyek azon hallgatók között kerülnek kiosztásra, akik a DJKB hatáskörébe tartozó jogcímek egyikén sem nyertek kollégiumi elhelyezést.

 

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, a DJKB a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el.

 

A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:

Balassa Kollégium

12.000 Ft

Boszorkány Kollégium

18.000 Ft

Jakabhegyi Kollégium

18.000 Ft

Szalay László Kollégium

18.000 Ft

Szántó Kollégium (A,C szárny)

18.000 Ft

Szántó Kollégium (D szárny)

16.000 Ft

IGYK Kollégiuma

12.000 Ft

Laterum Kollégium

12.000 Ft

ETK Szombathelyi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Zalaegerszegi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Kaposvári Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

 

A fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

Az elektronikus pályázat elérhető a https://modulo.tr.pte.hu/modulo1/ weblapon bejelentkezés után. Az elektronikus jelentkezés határideje

2015. június 15. (hétfő) 23:59 óra.

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:

2015. június 19. (péntek) 12:00 óra.

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a PTE FEEK DJKB irodán leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: 7633, Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b

 

A késve leadott, illetve a formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Továbbá érdemi vizsgálat nélküli elutasításhoz vezet az olyan mértékben hiányos pályázat is, amely az elbírálást nem teszi lehetővé.

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot és a tájékoztató segédletet, illetve annak kitöltési útmutatóját!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket az ETR-ben megadott e-mail címekre küldjük!

Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a kollégiumi házirend, illetőleg az egyetemi szabályok megsértése a kollégiumi pályázat elbírálásánál az alábbi pontlevonásokat vonhatja maga után.

 • 5 napon túli kollégiumi díjtartozás: -1 pont/alkalom
 • károkozás: -2-5 pont/alkalom
 • felszólítás: -5 pont/alkalom
 • fegyelmi eljárás: -10 pont/alkalom

 

 

Pécs, 2015. május 25.

Hellebrandt Gergő
PTE FEEK DJKB
titkár

sk

***

Rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás - 2014/2015 ősz

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott

pályázat útján igényelhető.  A pályázati kérelmet az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A pályázatokat a DJKB részére kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek.]

 

A pályázatok benyújtási határideje 2015. február 16. napja 12.00 (hétfő)
Postára adás határideje 2015. február 12. (csütörtök)

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

 

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén (űrlapon a megfelelő négyzetben elhelyezett egymást metsző két vonal) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

 • az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá
 • a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte.

 

 

A pályázatot kérjük a PTE FEEK Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

 PTE FEEK DJKB 7633 Pécs, Szántó K. J. U. 1/B.

 

Amennyiben a pályázó pályázatát 2015. február 12. napjáig személyesen a fent megadott címen leadja, úgy a pályázónak lehetősége van pályázatát átnézetni a DJKB egy tagjával.

A 2015. február 16. napja után a pályázatok csak lezárt borítékban nyújthatók be.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap

Kitöltési útmutató

Formanyomtatvány egy lakcímen élőkről szóló igazoláshoz

Gyakran Ismételt Kérdések


 

 Pécs,   2015. január 26.

 

Hellebrandt Gergő

PTE FEEK DJKB

titkár

***

  Szakmai gyakorlati ösztöndíj – 2014/2015 tavasz

Pályázati Kiírás

 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság  legalább 30 km.

 A pályázati kérelmet a DJKB-hoz, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázat elbírálása a fentieken túl, a hallgató  szociális körülményei alapján, a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálására vonatkozó szabályok, illetve pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. [TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek.]

 

A pályázatok benyújtási határideje 2015. február 16. napja

 

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

 

 

A pályázatot kérjük a PTE FEEK Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

 PTE FEEK DJKB 7633 Pécs, Szántó K. J. U. 1/B.

 

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap

 

 

Pécs,   2015. február 2.

 

Hellebrandt Gergő

PTE FEEK DJKB

titkár

***

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj – 2014/2015 tavasz

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.


„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 2. bekezdés)

„Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat jelen Szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni, amely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 3. bekezdés)


A pályázatok beküldésének határideje: 2015. március 16. 12.00


A pályázatot kérjük a PTE FEEK DJKB irodájába leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre és a borítékra ráírni:

PTE FEEK DJKB

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

 

Késve leadott, illetve hiányos pályázatokat, valamint a hallgató aláírását nem tartalmazó pályázatot a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap

 

Pécs, 2015. február 26.

Hellebrandt Gergő

PTE FEEK DJKB

titkár

***

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj – 2014/2015 tavasz

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon – 2015. februrár 26. rendkívüli szociális ösztöndíj elnyerésére.

 

„A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.”

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 21.  § 2. bekezdés)

 

Rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosult hallgató:

„aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben vesz részt” és

a) államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 2. § 1. bekezdés alapján)

 

A pályázat beérkezésének határideje: tárgyhó 10-ig.


A pályázatot kérjük a PTE FEEK HÖK irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

 PTE FEEK DJKB, 7633 Pécs, Szántó Kovács János 1/b.

 

A hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Űrlap