CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Informatikus könyvtáros BA szak

dr. Agárdi Péter {frissítve: 2014. 11. 26. }  


 1. A hazai olvasás-, könyv- és könyvtárkultúra egy mai, vitatott jelenségének sokoldalú, egyéni kutatáson is alapuló bemutatása.
 2. Egy XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar könyvtár művelődéstörténeti megközelítésű bemutatása.
 3. Egy XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar könyvkiadó cég művelődéstörténeti megközelítésű bemutatása.
 4. A XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar sajtó egyik, művelődéstörténetileg jelentős intézményének, lapjának történeti bemutatása.
 5. A mai magyar sajtó egy jelentős orgánumának, műhelyének tájékoztató és kulturális arculata – legalább 5–10 éves távlatból és információtudományi szempontból.
 6. A mai magyar tömegkommunikációs intézményrendszer egyik jelentős médiuma tájékoztató és kulturális profiljának elemzése a könyv- és olvasáskultúra, valamint az információtudomány szempontjából.
 7. Az ezeréves magyar, illetve magyarországi könyvkultúra valamelyik jelentős (akár vitatott) egyénisége életművének a bemutatása, összefoglalása – esetleg a pálya egy-egy szakaszának, metszetének kinagyításával.
 8. Könyvtárpolitikák a XX–XXI. századi európai és magyar művelődésügyben – alternatívák és szembesítések.
 9. A mai magyar könyv- és olvasáskultúra valamelyik komplex jelenségének sokoldalú bemutatása, elemzése és az időszerű tanulságok levonása.


dr. Béres Judit 


 1. Egy sajátos és/vagy ritka dokumentum kiadástörténetének feltárása és feldolgozása.
 2. Régen alapított és bizonyos formában ma is létező magyarországi egyházi, nemesi vagy tudós könyvtárak gyűjteményei közül egy kiválasztása és bemutatása.
 3. A pécsi Klimó Könyvtár állományából egy jellegzetes dokumentumcsoport rendszerező bemutatása.
 4. A 18-20. századi magyar sajtótörténet egyik irodalmi vagy tudományos sajtótermékének történeti bemutatása.
 5. Napjaink új írás-, könyv-, könyvtár- és sajtótörténeti kutatásai közül egy témakör kiválasztása és az eredmények jelentőségének részletező méltatása.
 6. A kritikai gondolkodás tanításának tendenciái Magyarországon és külföldön.
 7. Külföldi olvasásra nevelési programok tartalma, sikere, hazai adaptálhatósága.

Egervári Dóra 


 1. A XXI. század és az információs társadalom legújabb kihívásai.
 2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban.
 3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei.
 4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata.
 5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei.
 6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében.

dr. Gyurcsó Júlia {frissítve: 2014. 12. 01.} 


 

   1. Az iskolai könyvtárak története a kezdetektől napjainkig.
   2. A könyvtárpedagógia és a könyvtárhasználattan hatékony módszerei a korszerű iskolai könyvtárban.
   3. Egy iskolai könyvtár Könyv-, könyvtárhasználati és könyvtárinformatikai pedagógiai programjának és helyi tantervének elemző értékelése.
   4. Hátrányos helyzetű olvasók az iskolai könyvtárban.
   5. A siketek és halláskárosultak könyvtári ellátása és a könyvtáros hivatás gyakorlásának lehetőségei hallássérültek számára. Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés.
   6. Minőségmenedzsment a könyvtárban.
   7. A Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárának szolgáltatásai.
   8. Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatásai.
   9. Online keresés könyvtári adatbázisokban és más internetes információforrásokban. Módszertani útmutató könyvtárostanárok számára.

dr. Kleisz Teréz {frissítve: 2014. 12. 01.}


 

   1. Az irodalomolvasás motivációs rendszere és  a közvetítő szociológiai közeg.  (külső, belső indítékok, kulturális divatok, referencia-személyek és –csoportok, értelmező közösségek :    irodalmi  társaságok,  olvasókörök, szakmai műhelyek, alkotói közösségek, kritika, rajongó közösségek, szubkulturális miliők.
   2. Az olvasóvá nevelés módszerei,  közösségei, szervezetei és intézményei.  Olvasótáborok, olvasási mozgalmak, kampányok hatásösszefüggései.
   3. A könyvtárosi professzió.

 

Koller Inez Zsófia {frissítve: 2014. 11. 26.} 


   1. Nevelésfilozófia (történeti és XX. századi problémák diskurzuselemzése)
   2. Tudományelmélet (a tudomány természete, a tudomány elmélete, tudománypolitika, kutatáselmélet, kutatási módszerek)
   3. Etika (szaketikai problémák elemzése)dr. Sipos Anna Magdolna {frissítve: 2014. 11. 28.} 


   1. A szakfolyóiratok szakmai információs és forrásértéke: egy tetszőlegesen választott magyar periodika történetének feldolgozása és tartalmi feltárása.
   2. A helyi sajtó szerepe a lokalitás kialakításában: egy tetszőlegesen választott időszaki sajtótermék történetének feldolgozása és tartalmi feltárása.
   3. Az iskolai könyvtárügy és az iskolai könyvtárak története: átfogó értékelés, illetve egy település vagy régió iskolai könyvtára/könyvtárai történetének feldolgozása.
   4. Magyar könyvtárpolitikai koncepciók, és azok összehasonlító vizsgálata.
   5. A hagyományos és a digitális tájékoztatási források, eszközök hasznosítása, hasznosulása a könyvtárakban és más információs rendszerekben.
   6. A könyvtári gyűjtemények biztonsági kérdései: dokumentum és információveszteségek a háborúk, természeti csapások és egyéb katasztrófák során.
   7. Az egész életen át tartó tanulás hatása a könyvtárak iránt támasztott információs és szakirodalmi igényekre.
   8. Az információkhoz való szabad hozzáférés elvének érvényesülése a magyar könyvtári rendszerben.
   9. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata.
   10. Az online szakirodalom és információs szolgáltatások hasznosulása egyes társadalmi csoportokban.
   11. A gyűjtőköri szabályzat elmélete és gyakorlata egy könyvtár életében.
   12. A könyvtári szolgáltatások és hatékonyságuk – felmérés az olvasók körében.dr. Varga Katalin 


   1. Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a könyvtárak tartalmi feltárásának szempontjából.
   2. Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító elemzése.
   3. Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata.
   4. Az ETO jövője az online katalógusok világában.
   5. A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét tématerületen.
   6. A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai.
   7. Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges kapcsolódási pontok.
   8. Adatbázis, bibliográfia illetve repertórium készítése egy kisebb, még feldolgozatlan könyv-, illetve dokumentumgyűjteményről.
   9. A mai magyar információs társadalom új kihívásai (könyvtári rendszer, oktatási rendszer, az információs műveltség stb.)