CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Informatikus könyvtáros MA szak

A választható témaköröket a további javaslatok beérkezését követően folyamatosan bővítjük. A témakörök javaslatok, azaz lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hallgató témát, illetve az érdeklődési körébe tartozó vagy már kutatott saját témához konzulenst választhasson.
A témavezető (konzulens) a kar oktatója és kutatója lehet, külső szakember csak dékáni engedéllyel.
A diplomamunka témáját, témavezetőjét a szakfelelős, illetve megbízottja hagyja jóvá, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.

 

dr. Agárdi Péter {frissítve: 2014. 11. 26.} 


 1. Egy XIX–XX. századi hazai vagy határon túli művelődés-, könyv-, könyvtár- vagy sajtótörténeti intézmény, műhely, jelenség friss tudományos kutatási eredményeinek összefoglalása és egyéni kutatással történő kiegészítése.
 2. Az ezeréves magyar, illetve magyarországi könyvkultúra és művelődésügy valamelyik jelentős (akár vitatott) egyénisége életművének a legújabb tudományos szakirodalomra támaszkodó bemutatása és a portré egyéni kutatásokkal való kiegészítése.
 3. Modernizáció és eredetiség, globalizáció és nemzeti kultúra viszonya a mai hazai könyv-, könyvtár-, digitális és olvasáskultúrában – elméleti és/vagy gyakorlati megközelítésben, konkrét példákon, esettanulmányokon, illetve a szakirodalom vitáin keresztül.
 4. Az elsődleges, másodlagos, illetve harmadlagos szó- és írásbeliség elméleti kérdései, valamint gyakorlati problémái a szakirodalom vitái és konkrét esettanulmányok alapján.


dr. Béres Judit 


 1. Az elektronikus dokumentumok sajátosságai, bibliográfiai feltárásuk lehetőségei a hagyományos és gépi feldolgozás során.
 2. Az információs műveltség kialakításának és fejlesztésének külföldi, valamint hazai modelljei, módszerei és gyakorlati lehetőségei a köz- és felsőoktatásban tanulók, valamint általában a könyvtárhasználók körében.
 3. Az olvasás megszerettetésének, az olvasásra nevelésnek külföldi és hazai modelljei, módszerei és gyakorlati lehetőségei a köz- és felsőoktatásban tanulók, valamint általában a könyvtárhasználók körében.


Egervári Dóra 


 1. A XXI. század és az információs társadalom legújabb kihívásai.
 2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban.
 3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei.
 4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata.
 5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei.
 6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében.

dr. Gyurcsó Júlia {frissítve: 2014. 12.01.}


   1. Az iskolai könyvtárak története a kezdetektől napjainkig.
   2. A könyvtárpedagógia és a könyvtárhasználattan hatékony módszerei a korszerű iskolai könyvtárban.
   3. Egy iskolai könyvtár Könyv-, könyvtárhasználati és könyvtárinformatikai pedagógiai programjának és helyi tantervének elemző értékelése.
   4. Hátrányos helyzetű olvasók az iskolai könyvtárban.
   5. A siketek és halláskárosultak könyvtári ellátása és a könyvtáros hivatás gyakorlásának lehetőségei hallássérültek számára. Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés.
   6. Minőségmenedzsment a könyvtárban.
   7. A Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárának szolgáltatásai.
   8. Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatásai.
   9. Online keresés könyvtári adatbázisokban és más internetes információforrásokban. Módszertani útmutató könyvtárostanárok számára.


Koller Inez Zsófia {frissítve: 2014. 11. 26.} 


   1. Nevelésfilozófia (történeti és XX. századi problémák diskurzuselemzése)
   2. Tudományelmélet (a tudomány természete, a tudomány elmélete, tudománypolitika, kutatáselmélet, kutatási módszerek)
   3. Etika (szaketikai problémák elemzése)


dr. Nemeskéri Zsolt 


   1. Az információs gazdaság átalakulása külföldön és Magyarországon.


dr. Sipos Anna Magdolna {frissítve: 2014. 11. 28. } 


   1. Az információkhoz és s dokumentumokhoz való hozzáférés érvényesülése a könyvtári rendszerben.
   2. Az információs társadalom kihívásai és a könyvtári rendszer.
   3. A nemzetközi szakmai szervezetek (UNESCO, EBLIDA, IFLA stb.) ajánlásainak érvényesülése a magyar könyvtár- és tájékoztatásügyben.
   4. A magyar könyvtárügy jogi szabályozása.
   5. A szakirodalmi gyűjtőköri együttműködés érvényesülése a helyi, a regionális és az országos könyvtári együttműködésben.
   6. Információs kompetenciák és követelmények az egyes társadalmi csoportokban.
   7. A szakfolyóiratok szakmai információs és forrásértéke: egy tetszőlegesen választott magyar periodika történetének feldolgozása és tartalmi feltárása.
   8. A hagyományos és a digitális tájékoztatási források, eszközök hasznosítása, hasznosulása a könyvtárakban és más információs rendszerekben.
   9. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata.
   10. Az online szakirodalom és információs szolgáltatások hasznosulása egyes társadalmi csoportokban.
   11. Az információkhoz és s dokumentumokhoz való hozzáférés érvényesülése a könyvtári rendszerben.
   12. Az információs társadalom kihívásai és a könyvtári rendszer.
   13. A nemzetközi szakmai szervezetek (UNESCO, EBLIDA, IFLA stb.) ajánlásainak érvényesülése a magyar könyvtár- és tájékoztatásügyben.
   14. A magyar könyvtárügy jogi szabályozása.
   15. A szakirodalmi gyűjtőköri együttműködés érvényesülése a helyi, a regionális és az országos könyvtári együttműködésben.
   16. Információs kompetenciák és követelmények az egyes társadalmi csoportokban.


dr. Tóth Máté 


   1. A hagyományos és elektronikus szürke irodalom formái, számbavételüknek és információforrásként történő használatuknak lehetőségei.
   2. Korszerű könyvtári szolgáltatások informatikai támogatottsága.
   3. Elektronikus könyvtári szolgáltatások használati statisztikáinak elemzése.
   4. Könyvtár 2.0 szolgáltatások (blogok, RSS-ek, wikik, közösségi szájtok) használati statisztikáinak elemzése.
   5. Szemantikus technológiák a könyvtári szolgáltatásokban.
   6. A könyvtárak szervezeti felépítésének, belső kommunikációjának, alkalmazott vezetési stílusainak az elemzése.
   7. Könyvtárosok a vállalati szektorban.
   8. Hazai könyvtárak, könyvtárosok részvétele nemzetközi együttműködésekben.
   9. A mozgókönyvtári ellátás és/vagy KSZR.
   10. Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárépítészetben.


dr. Varga Katalin 


   1. Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a könyvtárak (elsősorban szakkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak) tartalmi feltárásának tervezése szempontjából.
   2. Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító elemzése.
   3. Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata, hazai és nemzetközi példák alapján.
   4. Az ETO jövője az online katalógusok világában.
   5. A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét tématerületen.
   6. A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai, nemzetközi összehasonlításban.
   7. Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges kapcsolódási pontok.
   8. Információs tezaurusz készítése egy szabadon választott szakterület szakkifejezéseiből.


dr. Várnagy Péter  [frissítve: 2012. 08. 31.]


   1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata
   2. A közalkalmazotti jogviszony sajátosságai (a kulturális szektorban)
   3. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai.
   4. A kulturális tevékenység szerzői jogi vetületei.
   5. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése (a kulturális szektor) hazai szabályozásában.
   6. A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának kérdései. (gyakorlati problémái)
   7. A szabadságjogok érvényesülésének jelentősége (a kulturális szektorban)
   8. Érdekvédelem (a kulturális szektorban)
   9. Hatásvizsgálat a tömegkommunikációra vonatkozó szabályozás megújulásának türkében.
   10. A diszkrimináció különböző aspektusai.
   11. Esélyegyenlőség
   12. Az emberi erőforrás jogi környezetének változása a rendszerváltozástól napjainkig.


dr. Zádori Iván 


  1. A könyvtárak és más információszolgáltató intézmények marketing munkájának bemutatása, elemzése.