CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Korábbi – főiskolai, egyetemi – szakok (szakdolgozat, diplomamunka)

Humán szervező, Személyügyi szervező, 
Művelődésszervező és Informatikus könyvtáros szakok

 

dr. Agárdi Péter {frissítve: 2014. 11. 26. }

(javaslat a művelődéstörténet, a sajtó- és médiaismeret, a kultúraelmélet, valamint a kortárs művelődésügy tárgykörébe vágó diplomadolgozatok kerettémáira)

 1. Egy város (városrész) vagy község jellegzetes művelődési, kultúraközvetítési intézményének (egyesületének) története. Pl.: színház, zenekultúra, iskola, múzeum, városépítészet, könyvtár, templom, sportszövetség, médium stb.
 2. Művelődéstörténeti szempontú családtörténet, azaz egy kisközösség, család vagy egyetlen személyiség kulturális életútjának, önművelődésének dokumentált története.
 3. A XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar sajtó egyik, művelődéstörténetileg jelentős intézményének, lapjának történeti bemutatása.
 4. A mai magyar sajtó egy jelentős orgánumának, műhelyének kulturális arculata – legalább 5–10 éves távlatból, sajtóelméleti és összehasonlító műfaji szempontból.
 5. A mai magyar tömegkommunikációs intézményrendszer egyik jelentős médiuma kulturális profiljának elemzése – különös tekintettel a közszolgálatiság, a minőség és a tömegkultúra szempontjaira.
 6. A mai magyar művészet egy-egy ága legújabb tendenciájának, kritikai fogadtatásának és kultúraközvetítési sajátosságainak elemzése (pl. a kortárs magyar film, az ún. modern tánc, a posztmodern szövegirodalom, összművészeti fesztivál stb.).
 7. A mai ifjúsági művelődés és szubkultúra tendenciáinak, egyes jelenségeinek komplex elemzése.
 8. Valamelyik határon túli magyar nemzeti kisebbség mai művelődési helyzete, kulturális intézményei és problémái – esetleg egy nagyobb település vagy régió vonatkozásában.
 9. Egy hazai nemzeti-etnikai kisebbség művelődési hagyományainak és mai kulturális szokásainak elemzése – esetleg egy nagyobb település vagy régió vonatkozásában.
 10. Az 1000 és 1990 közötti magyar művelődés története egy-egy szakaszának, intézményének vagy fordulópontjának a legújabb tudományos szakirodalom alapján kidolgozott összefoglalása. (Pl.: a kereszténység hazai, középkori kulturális intézményei; a felvilágosodás sajtókultúrája; a nemzeti nyelvért folytatott küzdelem; a magyar középiskolák története; a huszadik századi liberalizmus kultúrafelfogása; a pártállami korszakok; rendszerváltás és kultúra stb.)
 11. Az ezeréves magyar, illetve magyarországi művelődés valamelyik jelentős (akár vitatott) egyénisége életművének a legújabb tudományos szakirodalomra támaszkodó bemutatása, összefoglalása – esetleg a pálya egy-egy szakaszának, metszetének kinagyításával.
 12. A "nemzeti kultúra" és az "európai kultúra" viszonyának történelmi értelmezése (pl. Babits Mihály, Szekfű Gyula, Illyés Gyula, Lukács György stb. munkáiban), illetve mai felfogása a szellemi élet vitáiban, esetleg egy-egy kulturális ágazatban.
 13. Bibó István kultúra-képe és művelődésfelfogása tanulmányai, emlékiratai és interjúi alapján.
 14. Modernizáció és kulturális eredetiség, globalizáció és nemzeti kultúra viszonya az ezredfordulón – elméleti és/vagy gyakorlati megközelítésben, konkrét példákon, a hazai (és esetleg a nemzetközi) szakirodalom vitáin keresztül.
 15. Kultúrafogalmak, műveltségképek, művelődéspolitikák a rendszerváltozás utáni magyar társadalomban – irányzatok és döntések dokumentált elemzése, esettanulmányok segítségével.

dr. Bajusz Klára {frissítve: 2014. 12. 01.}

 1. Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei.
 2. A felnőttek iskoláinak sajátosságai a 90-es években.
 3. A felnőttek általános iskoláinak helyzete és perspektívái.
 4. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata.
 5. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés helyi sajátosságai.
 6. Települések, kistérségek felnőttképzési térképei.
 7. A munkaerőpiaci képzés, tervezés sajátosságai.

Bodó László
 1. A helyi kommunikáció: egy városrész, község stb. helyi tömegkommunikációjának bemutatása, elemzése a helyi társadalmi kommunikációval összefüggésben
 2. A kortárs filmművészet tendenciái
 3. Egy kortárs filmrendező munkássága, elemzés
 4. Az Internet mint új tömegkommunikációs médium
 5. Az információs társadalom és a kultúra összefüggései
 6. A Gutenberg-galaxis vége? Új információhordozó médiumok helye, szerepe a hagyományos információhordozókkal összefüggésben.
 7. Az adaptáció kihívásai: irodalmi művek filmen.
 8. Új jelenségek az ifjúsági szubkultúrában
 9. Közszolgálatiság a kereskedelmi televíziózásban
 10. A "szenzáció" a kereskedelmi televíziózásban (szerepe, esettanulmányok) elemzés

dr. Bokor Béla
 1. A regionalitás és lokalitás összefüggései, területi szintek kapcsolatrendszere
 2. Regionális kulturális fejlesztés
 3. Regionális területi autonómia és a kultúra
 4. Kistérségi, térségi kulturális fejlesztés
 5. Kulturális animáció és a kulturális intézményrendszer
 6. A közösségek animációs színterei
 7. Önkormányzat és művelődés: települési önkormányzati szint
 8. Önkormányzat és művelődés: kistérségi, megyei és regionális szint
 9. Kulturális civil szervezetek működési rendszere
 10. Állam – önkormányzatok – civil szféra kulturális feladatmegosztása, együttműködése


dr. Huszár Zoltán {frissítve: 2014. 11. 26.}
Az alábbi tematika időhatárai a 19-20. századi Magyarországra vonatkoznak
 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története.
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője. (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.)
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása.
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében.
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán. (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák)
 6. Az anyagi kultúra változásai. (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.)
 7. Színjátszás Magyarországon. (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.)
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon. (pl. Az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.)
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon. (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.)
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében. (Helyi jelentőségű személyiség is lehet.

dr. Husz Mária {frissítve: 2014. 12. 02.}
 1. Művészeti befogadás, kulturális-művészeti kódok, kompetenciák, befogadói típusok
 2. A művészek önszerveződő közösségei, művésztársulások napjainkban
 3. A környezetkultúra fejlesztésének újabb eredményei
 4. Kortárs színházi törekvések. A POSZT. A színjáték és a színház esztétikuma, mai helyzete, problémái
 5. A művész-imázs ma. Identitás, fogadtatás, elvárás, szociológiai szemponok (esettanulmány vagy elméleti munka)
 6. Művész ars poeticák ma. Saját stílus, alkotási folyamat.
 7. A művészetfogalom változásai a modern és a posztmodern korban.
 8. Egy kulturális (művelődő, művészeti, hobby) csoport anatómiája (egy létező együttes, közösség, egyesület, társaság története, szerkezete, működése, tagjainak összetétele, motivációi, tevékenységük, célkitűzéseik)
 9. Új (kereskedelmi) galériák, aukciók
 10. A művészetkritika átfogó jellemzése napjainkban, valamelyik művészeti ágban. Kritikusegyéniségek, formák, médiumok, elméleti bázis, értékrendek, stílus
 11. A művészeti sajtó analízise. Történet, típusok, sikerek, elvek, fenntartás, működés, felvevőpiac. (Esettanulmány vagy áttekintés, összehasonlító elemzés)
 12. Művészet a médiában, média a művészetben
 13. Ábrázolás és kifejezés a művészetben, a tárgyi és alanyi, tudós és teremtő típusok kérdése. Naiv és szentimentális művészet, romantika és realizmus. Az apollói és dionüszoszi elv Nietzschénél és másutt
 14. A posztmodern állapot, kultúra és művészet. Kortárs művészetfilozófiák.
 15. A turisztikai célelőirányzat és a tárcaközi pályázatok eredményei a kulturális területek fejlesztéséven (3–4 évre tekintve)
 16. A közös európai és magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak, mint turisztikai termék
 17. A turizmus és a művészet (esztétikai kultúra) kapcsolata, egymásra hatásuk
 18. A kulturális turizmus – valamely speciális területe, problémája (esettanulmány vagy áttekintés, összehasonlító elemzés)
 19. Múzeumi mediáció. Perspektívák, elvek, állapot
 20. Örökségturizmus
 21. Kulturális örökség és épített környezet
 22. Az örökség menedzselése, hasznosítása, közvetítése
 23. Új muzeológia
 24. Művészeti intézmények vizsgálata
dr. Klein Sándor
 1. Megfelelő embert a megfelelő helyre (Alkalmasságvizsgálat a gyakorlatban)
 2. A kompetens vezető
 3. A humánus létszámcsökkentés
 4. Tréningek fejlesztő hatásának vizsgálata
 5. Csapatmunka
 6. A dolgozók motivációja
 7. Ahogy nálunk csinálni szokták... (Vállalati kultúra)
 8. A kreatív szervezet
 9. Konfliktuskezelés
 10. Kultúrák közötti különbségek a vezetésben és a szervezetben

dr. Kleisz Teréz {frissítve: 2014. 12. 01.}
 1. A fogyasztói magatartás elemzése a kulturális javak piacán
 2. A kulturális ellenállás viselkedési és kommunikációs formái (szubkultúrák, ellenkultúrák)
 3. A kulturális nyilvánosság szerveződései.
 4. A kulturális szocializáció folyamatának történeti-szociális elemzése.
 5. A mai magyar társadalom életmódja, életstílusa, életstílus-csoportjai és a kulturális szenzibilitásuk.
 6. A művészet állami finanszírozásának modelljei.
 7. A társadalmi-kulturális reprodukció mechanizmusai.
 8. A társadalmi önszerveződés formái a jelenkori társadalomban.
 9. Társadalmi rétegződés, kulturális rétegződés történeti és jelenkori metszetei, paradigmái.
 10. Művészetszociológiai problémák ma (a művészeti mező.

dr. Kobolka István
 1. Humán kontrolling szerepe az erőforrás-gazdálkodásban
 2. A teljesítményértékelésen alapuló előmeneteli rendszer jellemzői
 3. A humán stratégia belső elfogadását elősegítő módszerek elemzése
 4. A humánpolitikai kutatások eredményének hasznosítása a tervezésben
 5. Köztisztviselők szerepe a védelmi szektor átalakításait követően
 6. Az önkéntes haderő integrált, központosított személyügyi rendszere
 7. A Magyar Honvédség humán stratégiája megvalósításának gyakorlati kérdései
 8. A védelmi igazgatás rendszerének átalakítása, a hadkötelezettség (béke időszakban történő) megszűntetésének tükrében
 9. A Magyar Honvédség központi személyügyi számítógépes nyilvántartási rendszerének működése, továbbfejlesztésének lehetőségei
 10. A hadsereg és a társadalom kapcsolatának változása a sorkatonai szolgálat megszüntetésének tükrében
 11. A katona mint "munkavállaló" pozíciója a magyar munkaerő-piacon
 12. A Magyar Honvédség személyi értékelési rendszerének továbbfejlesztése (pl. kompetencia alapú teljesítményértékelés)
 13. A Magyar Honvédség humán ellátórendszere és fejlesztésének lehetséges irányai, figyelemmel az önkéntes haderőre történő áttérésre
 14. A Magyar Honvédség ösztönzési és kompenzációs rendszere, valamint a civil munkaerő-piac kapcsolata
 15. A rekonverziós támogatások lehetőségei a honvédelmi és foglalkoztatáspolitikai jogszabályi környezet alapján
 16. A rekonverziós programok a rendszerváltás után a Magyar Honvédségben
 17. A rekreáció jelene és jövője a Magyar Honvédségben
 18. A Magyar Honvédség szervezeti kultúrájának változása az önkéntes haderőre történő áttérés során
 19. Az önkéntes tartalékos szolgálati forma jövője, továbbfejlesztésének lehetőségei

dr. Koltai Dénes
 1. A tanulás szerepe a magatartási tendenciák változtatásában.
 2. Az iskolarendszerű felnőttoktatás szerepe a büntetés végrehajtásban.
 3. A tanulási képesség fejlesztésének eljárásai a töredék iskolai végzettséggel rendelkezők tanítási programjaiban.
 4. A tanulókörök szerepe a funkcionális analfabéták oktatásában.
 5. Az állampolgári és politikai képzés a társadalmi béke szolgálatában.
 6. A speciális, szakmához kötött képességek fejlesztése a munkaerő-piaci képzés keretében.
 7. Az egyházak szerepe a magyar felnőttképzésben.
 8. A felnőttoktatási innovációk a rendszerváltozás utáni Magyarországon.
 9. A FAT (Felnőttképzési Akkreditációs Testület) működése, a működés tapasztalatai.
 10. A hátránnyal élők tanulási nehézségei az iskolarendszerű felnőttoktatásban.
 11. A felsőoktatás felnőttoktatási szolgáltatásainak területi diverzifikációi Magyarországon. (Van-e létjogosultsága a kihelyezett tagozatoknak és konzultációs központoknak?)
 12. A hátránnyal élők tanulási nehézségei a munkaerő-piaci képzésben.
 13. A tanulási motivációk összehasonlító vizsgálata különböző ágazatokhoz tartozó munkahelyeken, munkahelyenként minimum 50 fős mintavétel alapján.
 14. A felnőttoktatók értékelési eljárásainak feltárása. Az értékelési szokások azonossága és különbsége a pedagógiai és az andragógiai folyamatban.
 15. A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet nappali és levelező tagozataira jelentkező hallgatók miért a FEEFI-t választják? A tanulási motivációik összehasonlító elemzése, különös tekintettel a lakóhely területi sajátosságra.
 16. A lakóhely szociokulturális sajátosságainak szerepe a felnőttek továbbtanulási kedvének alakulásában.
 17. A felnőttképzési programakkreditáció komplex vizsgálata az oktatási betéti társaságok keretében.
 18. A felnőttképzési programakkreditáció komplex vizsgálata a KFT-k keretében.
 19. A felnőttképzési programakkreditáció komplex vizsgálata az Rt-k keretében.
 20. A felnőttképzési programakkreditáció komplex vizsgálata az intézmények keretében.
 21. A képzési költségek állami kompenzációjának összehasonlító vizsgálata Angliában, Németországban és Magyarországon.
 22. A felnőttoktatói kompetenciák kialakítása az EU országaiban.
 23. Az iskolarendszerű felnőttoktatás az EU-ban. Komparatív elosztás.
 24. A katonai felnőttképzés sajátosságai.
 25. Az öregkori tanulás lehetőségei és sajátosságai Magyarországon.

dr. Koltai Zoltán
 1. Emberi erőforrás gazdálkodás a modern bankrendszerben. A központi bank és a kereskedelmi bankok működése.
 2. A vállalat helye a társadalmi rendszerben, a vállalat külső környezete.
 3. Piaci verseny és együttműködés. A verseny és együttműködés nemzeti kultúrákban rejlő hasonlóságai és különbözőségei.
 4. A stratégia lényege és szerepe a vállalkozásoknál. A stratégia megközelítései és fejlődése. A humánstratégia.
 5. Az innováció a vállalat működési rendszerében. Az innováció tartalma, jellege, folyamata.
 6. A vállalat, mint gazdálkodó alapegység. Gazdálkodási tevékenység elemzése és tervezése a vállalatban. A vállalkozás üzleti terve.
 7. Régiók és városok versenyképessége. A gazdasági értelemben vett sikeresség humán tényezői, városi szolgáltatások a versenyképesség szolgálatában.
 8. A sport és a kultúra gazdasági vonatkozásai. Mecenatúra és szponzorálás.

dr. Koltai Zsuzsa
 1. A múzeumok funkcióváltása, a múzeumok története, megváltozott feladatai napjaink információs társadalmában.
 2. A múzeumok és a felnőttoktatás kapcsolata, a Lifelong learning lehetőségei napjaink múzeumaiban.
 3. A múzeumok közönségkapcsolati, marketing és PR tevékenysége.
 4. A múzeumok szerepe a lokális közösségi animációban és a helyi közművelődés szervezésében.
 5. A múzeumpedagógia elmélete, hazai és nemzetközi gyakorlata.
 6. A magyarországi kulturális intézmények története.
 7. A magyarországi oktatás- és művelődéspolitika története, jelenlegi tendenciák.
 8. Vallás- és egyháztörténet.
 9. Magyar művelődés- és kultúrtörténet a XIX. században.
 10. Magyar művelődés- és kultúrtörténet a XX. században.

dr. Krisztián Béla {frissítve: 2014. 12. 01.}
 1. Szervezet és vállalattörténet
 2. Katonai alakulatok története
 3. Szervezet tudástőkéje, hasznosítása
 4. Menedzserirodalom hazánkban
 5. A FEEFI a sajtóban (cikkek, tanulmányok)
 6. A tudás és hasznosíthatósága a szervezetekben (közigazgatás, gazdálkodó vállalat)
 7. Távmunka mint a kistérségi fejlesztés eszköze
 8. Távmunka telepítés költségei
 9. Távoktatási anyagok készítése
 10. Nemzetközi HR vizsgálata

dr. Lakner Szilvia {frissítve: 2014. 12. 01.}
 1. A készségfejlesztő tréningekről
 2. Tréningek a szervezetben
 3. Csoportdinamikai hatások a tréningen
 4. Tréningtípusok és adekvát alkalmazási környezetük
 5. Az emberi erőforrás fejlesztés módszertana
 6. A szervezetfejlesztés folyamatának konkrét vállalati működése
 7. A szervezeti változások kezelése
 8. A tanuló szervezetek működése a gyakorlatban
 9. Vezetői kommunikáció
 10. Vezetőképzés a HR segítségével
 11. A coaching módszertana
 12. Coaching a vállalati gyakorlatban
 13. Business coaching
 14. Érzelmi intelligencia a munkahelyi gyakorlatban
 15. Daniel Goleman: A természetes vezetés című könyvének munkahelyi adaptációja

Minorics Tünde
 1. Település monográfia
 2. Élettörténet kutatás
 3. A minisztériumtól az attrakcióig – ünnepeink
 4. Az emberi élet nagy fordulóihoz kötődő szokásaink
 5. Tárgyak a múzeumi interpretációban
 6. A múzeum, mint a helyi kultúra reprezentációjának színhelye
 7. Egy település szakrális tér- és időstruktúrája
 8. A helyi kultúra etnikai-nemzetiségi vonatkozásai
 9. A népi kultúra továbbélése napjainkban
 10. Intézmények, nonprofit szervezetek hagyományőrző tevékenysége

Mazzag Éva
 1. A fogyatékossággal élők helyzete az oktatásban és/vagy a művelődésben
 2. A fogyatékossággal élők integrációjának megteremtése az oktatás, a foglalkoztatás és a kultúra eszközeivel
 3. Az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód megvalósulása az oktatásban, a foglalkoztatásban és a művelődésben
 4. A befogadó társadalom
 5. A befogadó szemléletű nevelés és oktatás sajátosságai
 6. A hátrányos megkülönböztetés különböző megjelenési formái

dr. Nemeskéri Zsolt
 1. Emberi erőforrás menedzsment általános kérdései, fejlődése, elméletei
 2. Munkakörtervezés, -elemzés.
 3. Munkaerő-ellátás: toborzási és kiválasztási módszerek, hatékonyságuk
 4. Szervezeti szocializáció, szervezeti kultúra
 5. Emberi erőforrás fejlesztés: szervezeti módszerek, technikák és hatékonyságuk
 6. Bérezési-ösztönzési rendszerek
 7. Munkavállalói elégedettség vizsgálatok módszertana és lebonyolítása
 8. Humán kontrolling elmélete és gyakorlati rendszerei
 9. Személyzeti marketing, HR branding, imázs-építés a munkaerőpiacon
 10. Családbarát Munkahely díj pályázatainak empirikus elemzése

dr. Németh Balázs {frissítve: 2014. 12. 01}
 1. Lifelong learning és foglalkoztathatóság;
 2. Lifelong learning és kulcskompetenciák;
 3. Lifelong learning és a tanácsadás és útmutatás tevékenysége;
 4. Lifelong learning és a mérés és értékelés új módszerei;
 5. Lifelong learning és aktív állampolgárság;
 6. Lifelong learning és közművelődés;
 7. Lifelong learning és a munkaerőpiaci képzések;
 8. Lifelong learning és e-learning;
 9. lifelnog learning és humán erőforrás fejlesztés;
 10. Nemzeti lifelong learning stratégiák;
 11. Lifelong learning és felsőoktatás.


dr. Vámosi Tamás
 1. A szakképzési rendszer társadalmi-gazdasági környezete, aktuális problémakörei
 2. A magyar szakképzési rendszer története
 3. Szakképzési intézményrendszerrel kapcsolatos kérdések, pályaorientáció
 4. Szakképzés és gazdaság kapcsolata, munkaerőpiaci megközelítés
 5. Regionális képző központok szerepe a felnőttképzés területén
 6. A kamarák és munkaügyi központok szerepe a munkaerőpiacon, felnőttképzési kapcsolódási pontok
 7. A hátrányos helyzet újratermelődésének folyamata az oktatási rendszerben
 8. Regionális és megyei szintű gazdasági fejlesztési koncepciók, kistérségi elemzések
 9. A fenntartható fejlődés főbb problémakörei

dr. Várnagy Péter
 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata
 2. A közalkalmazotti jogviszony sajátosságai (a kulturális szektorban)
 3. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai.
 4. A kulturális tevékenység szerzői jogi vetületei.
 5. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése (a kulturális szektor) hazai szabályozásában.
 6. A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának kérdései. (gyakorlati problémái)
 7. A szabadságjogok érvényesülésének jelentősége (a kulturális szektorban)
 8. Érdekvédelem (a kulturális szektorban)
 9. Hatásvizsgálat a tömegkommunikációra vonatkozó szabályozás megújulásának türkében.
 10. A diszkrimináció különböző aspektusai.
 11. Esélyegyenlőség
 12. Az emberi erőforrás jogi környezetének változása a rendszerváltozástól napjainkig.

Végvári Borisz
 1. Vállalati Kultúrák (típusok, sajátosságok, összehasonlító elemzések);
 2. Vállalatvezetési módszerek, vezetői típusok és a vezetői tevékenység;
 3. A vállalati stratégiák és a humán stratégia kapcsolata;
 4. A személyzetkiválasztás módszertana;
 5. A vállalati oktatás és képzés sajátosságai;
 6. A vállalati magatartás változásának vizsgálata;
 7. A szervezet, mint "élőlény" – szervezet fejlesztés, szervezet átalakítás
 8. Adott régió, település emberi erőforrás hátterének kialakítása, bemutatása, fejlesztése;
 9. Nemzetközi Emberi Erőforrás Menedzsment

dr. Zádori Iván
 1. Fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés gazdasági, szociális és társadalmi dimenziói
 2. Globalizációval kapcsolatos kihívások (oktatás, képzés, gazdasági és egyéb szempontok alapján)
 3. Fenntartható fejlődés és környezettudatos gazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon
 4. Ifjúság és a globalizáció
 5. Fiatalokat érintő társadalmi, gazdasági és szociális problémák, deviáns viselkedési formák és zavarok
 6. Ifjúsági szervezetek, egyesületek és mozgalmak bemutatása, elemzése
 7. Globalizáció, kultúra, új vezetési eszközök
 8. Hatalmi-függőségi, tárgyalási, szocioemocionális konfliktusok, a konfliktusok kezelése és feloldási mechanizmusai
 9. Vállalati/szervezeti kultúra vizsgálata, elemzése és bemutatása egy adott szervezetben
 10. Szervezeti változások, innovációmenedzsment, innovációs elméletek és modellek

dr. Agárdi Péter {frissítve: 2014. 11. 26.}
 1. Egy XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar könyvtár művelődéstörténeti megközelítésű bemutatása.
 2. Egy XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar könyvkiadó cég művelődéstörténeti megközelítésű bemutatása.
 3. A XIX–XX. századi hazai vagy határon túli magyar sajtó egyik, művelődéstörténetileg jelentős intézményének, lapjának történeti bemutatása.
 4. A mai magyar sajtó egy jelentős orgánumának, műhelyének tájékoztató és kulturális arculata – legalább 5–10 éves távlatból és információtudományi szempontból.
 5. A mai magyar tömegkommunikációs intézményrendszer egyik jelentős médiuma tájékoztató és kulturális profiljának elemzése – több távlatból és információtudományi szempontból.
 6. Az ezeréves magyar, illetve magyarországi könyvkultúra valamelyik jelentős (akár vitatott) egyénisége életművének a legújabb tudományos szakirodalomra támaszkodó bemutatása, összefoglalása – esetleg a pálya egy-egy szakaszának, metszetének kinagyításával.
 7. Könyvtárpolitikák a XX. századi európai és magyar művelődésügyben – alternatívák és szembesítések.
 8. Modernizáció és kulturális eredetiség, globalizáció és nemzeti kultúra viszonya az a mai hazai könyv- és könyvtárkultúrában – elméleti és/vagy gyakorlati megközelítésben, konkrét példákon, a szakirodalom vitáin keresztül.

dr. Béres Judit 
 1. Egy sajátos és/vagy ritka dokumentum kiadástörténetének feltárása és feldolgozása.
 2. Régen alapított és bizonyos formában ma is létező magyarországi egyházi, nemesi vagy tudós könyvtárak gyűjteményei közül egy kiválasztása és bemutatása.
 3. A pécsi Klimó Könyvtár állományából egy jellegzetes dokumentumcsoport rendszerező bemutatása.
 4. A 18-20. századi magyar sajtótörténet egyik irodalmi vagy tudományos sajtótermékének történeti bemutatása.
 5. Napjaink új írás-, könyv-, könyvtár- és sajtótörténeti kutatásai közül egy témakör kiválasztása és az eredmények jelentőségének részletező méltatása.
 6. A kritikai gondolkodás tanításának tendenciái Magyarországon és külföldön.
 7. Külföldi olvasásra nevelési programok tartalma, sikere, hazai adaptálhatósága

dr. Kleisz Teréz {frissítve: 2014. 12. 01.}
 1. A könyvtárosi szerep, társadalmi státus, professzió változásai az időben.
 2. Könyvtárlátogatók szociológiai elemzése történelmi metszetben és a jelen időben.
 3. Egyes társadalmi közegek, csoportok művelődése, könyv- és könyvtárhasználati szokásai.

dr. Sipos Anna Magdolna {frissítve: 2014. 11. 28.}
 1. A szakfolyóiratok szakmai információs és forrásértéke: egy tetszőlegesen választott magyar periodika történetének feldolgozása és tartalmi feltárása.
 2. A helyi sajtó szerepe a lokalitás kialakításában: egy tetszőlegesen választott időszaki sajtótermék történetének feldolgozása és tartalmi feltárása.
 3. Az iskolai könyvtárügy és az iskolai könyvtárak története: átfogó értékelés, illetve egy település vagy régió iskolai könyvtára/könyvtárai történetének feldolgozása.
 4. Magyar könyvtárpolitikai koncepciók, és azok összehasonlító vizsgálata.
 5. A hagyományos és a digitális tájékoztatási források, eszközök hasznosítása, hasznosulása a könyvtárakban és más információs rendszerekben.
 6. A könyvtári gyűjtemények biztonsági kérdései: dokumentum és információveszteségek a háborúk, természeti csapások és egyéb katasztrófák során.
 7. Az egész életen át tartó tanulás hatása a könyvtárak iránt támasztott információs és szakirodalmi igényekre.
 8. Az információkhoz való szabad hozzáférés elvének érvényesülése a magyar könyvtári rendszerben.
 9. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata.
 10. Az online szakirodalom és információs szolgáltatások hasznosulása egyes társadalmi csoportokban.
 11. A gyűjtőköri szabályzat elmélete és gyakorlata egy könyvtár életében.
 12. A könyvtári szolgáltatások és hatékonyságuk – felmérés az olvasók körében.


dr. Varga Katalin
 1. Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a könyvtárak tartalmi feltárásának szempontjából.
 2. Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító elemzése.
 3. Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata.
 4. Az ETO jövője az online katalógusok világában.
 5. A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét tématerületen.
 6. A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai.
 7. Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges kapcsolódási pontok.
 8. Adatbázis, bibliográfia illetve repertórium készítése egy kisebb, még feldolgozatlan könyv-, illetve dokumentumgyűjteményről.