CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Tanévkezdési információk első éves hallgatóink számára

A 2015-ös felsőoktatási felvételi eljárásban (keresztfélévre) felvételt nyert hallgatók számára a tanévkezdéshez minden fontos információt itt teszünk közzé.

A kar rövid bemutatása


Hivatalos adatok:

Az intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem
Az intézmény címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Intézményi azonosító: FI 56544
Web: www.pte.hu

A szervezeti egység neve: Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
A szervezeti egység címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Központi telefonszám: +36 (72) 501-500
A mellékszámok tárcsázhatók, vagy rövid várakozást követően a központ kapcsolja. A mellékek számai a kari honlap „Oktatók, munkatársak” menüjében (ld. alább) érhetők el.


kar szervezeti egységei, bemutatkozó oldalaik, adott szervezeti egységen belül az oktatók fogadóórái elérhetők innen. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy személyes megkeresés esetén vegyék figyelembe, hogy a fogadóórák a szorgalmi időszakra vonatkoznak, vizsgaidőszakban, illetve az oktatási szünetben előzetes egyeztetés szerint érhetőek el oktatóink.
Ha egy adott oktató a kari információs táblában nem érhető el, annak az az oka, hogy az egyetem más karának oktatója – kereshető az egyetem telefonkönyvében –, vagy vendégoktató. Utóbbi esetben elérhetőséget a kari honlapon külön tüntetjük fel a Óraadók, gyakorlatvezetők menüben.


Oktatóink, munkatársaink adatai a telefonkönyvben találhatók meg, a kollégák beosztása, feladataik az adott szervezeti egység leírásában.

A kar címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

tantermek a földszinten helyezkednek el, de egy-egy terem a mélyföldszinten (ld. alább). A Dékáni Hivatal, az Oktatásszervezési Csoport, az intézetek, tanszékek, illetve az oktatók irodái a negyedik emeleten keresendők. 
A termek elhelyezkedése: főbejárattól jobbra a Tóth Tibor (korábbi fsz/B.), fsz/A. termek, köztük található a Központi Tanulmányi Iroda (KTI), majd a fsz/D. és fsz/E. termek, a keleti szárny déli oldalán a Kígyós Sándor, Kamarás Károly, Gáspár László, Hidy Péter és a fsz/5. termek, az északi odalon pedig a Nagyterem található. A keleti szárny mélyföldszintjén a kari Szakkönyvtár és dokumentumtár (jelenleg kutatókönyvtár funkcióval), illetve az 1. sz. számítógépterem van. A nyugati oldalon, a főbejárattól balra a fsz/C. terem, illetve az Aula, illetve a mélyföldszinten a Médiaműhely. Az Aula galériájáról nyílik a Szekcióterem. A fentiek mellett a PTE Idegenyelvi Titkárság földszinti termeit is használjuk, ezek a főbejárattal szemben, a lépcsőház földszintén jobbra nyíló folyosón közelíthetők meg. Ezeket a termeket az „INYT-fsz/” jellel, és a terem számával jelöljük.

A kar földszinti folyosóján kb. 40 számítógépet (terminált) használhatnak a hallgatóink. A gépek használatához az EHA-kód mint felhasználói név és a születési dátum mint jelszó szükségesek. Az EHA-kód adott, a születési dátumot pedig számokkal, az évszázad, és közbenső írásjelek nélkül kell megadni. Lásd pl. felhasználói név: AAAAAF.PTE, a jelszó: 850722.
A terminálokon szabad internet elérés (böngészés, web alapú levelezés stb.), illetve az ETR használható jelenleg.

Az írásbeli munkák elkészítéséhez a formai követelményeken felüli szabályozás egyelőre nincs. A használható szoftverek körét a használt számítógép operációs rendszere részben meghatározza, így csak javasolhatjuk az ingyenes irodai szoftvercsomagok használatát (Libre Office vagy Open Office MacOSX, Linux, és Windows operációs rendszerhez), de természetesen a MS Office is használható.
A köz- és felsőoktatási intézmények számára biztosított Tisztaszoftver Program (korábban, illetve máshol Campus) híreiről, a változásokról a Program honlapján érhető el tájékoztatás. 


Szabályzatok, utasítások

A felsőoktatásnak, az egyetemi életnek is szabályai vannak. Ezek lehetőségeket, jogokat és kötelezettségeket jelentenek mind az egyetem, mind a hallgatók számára. A legfontosabb jogszabályok:

 • a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, illetve 2012. január 1-jétől a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
  (Figyelem! Az új törvény egyes szakaszai csak 2012. szeptember 1-jétől hatályosak, ill. a korábbi törvény egyes szakaszai a képzésüket korábban megkezdők vonatkozásában „továbbélnek”.)
 • a felnőttoktatásról szóló 2001. évi CI. törvény,
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
 • az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet;
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet (röviden: "KKK").

A hatályos jogszabályok megtekinthetők és letölthetők a MAGYARORSZÁG.HU portál jogszabálykereső oldalán.

Pécsi Tudományegyetem a hatályos jogszabályok alapján alakította ki saját szabályzatait, melyek fő dokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat. A szabályzatok elérhetőek a PTE központi oldaláról, illetve a kar honlapjáról a Szabályzatok, utasítások menüből.

Feltétlenül célszerű a PTE SZMSZ 5. számú mellékletét képező Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSz) ismeretszintű elsajátítása, és nem kevésbé fontos a 6. számú melléklet, a Térítési és juttatási szabályzat (TJSz) ismerete sem. További fontos információforrások a kar dékánjának utasításai, megtalálhatók ezen a linken.

A Pécsi Tudományegyetem a törvényben előírtaknak megfelelően, illetve ezen felül lehetőségeihez mérten támogatja a fogyatékkal élő hallgatók tanulási lehetőségeit. A PTE TVSZ-ben a 27. fejezetben (77-81. §) foglaltak adnak a tanulmányok során elengedhetetlen és részletes tájékoztatót. 
A PTE az országban elsőként hozott létre a fogyatékkal élő hallgatók és oktatók életvitelének megkönnyítésére Támogató SzolgálatotTanulmányi adminisztráció

A Pécsi Tudományegyetem a tanulmányi adminisztráció megkönnyítése érdekében vezette be a webes felületű Egységes Tanulmányi Rendszert (a továbbiakban ETR). Az ETR-ben a hallgató személyes, tanulmányi és pénzügyi adatait tároljuk. Egyes adatokat a hallgató változtathat meg, illetve kötelessége kezelni azokat, más adatokat a Központi Tanulmányi Iroda* kezel. A vonatkozó információk az ETR saját „help”-jében megtalálhatók.
A Karon a korábbi „Tanulmányi Osztály” – hallgatói szlengben: TO – feladatát az egyetem Központi Tanulmányi Irodája (KTI) vette át.

Az ETR-t minden hallgatónak joga és kötelessége kezelni, hiszen ezen a felületen iratkozik be (ld. később), illetve – a további félévekben – jelentkezik be, vagy éppen szünetelteti hallgatói jogviszonyát (halaszt), veszi fel vagy adja le tárgyait, jelentkezik vizsgákra stb. A belépéshez szükséges a hallgató saját, egységes hallgatói azonosító (EHA) kódja, illetve a felvételi határozatban megkapott jelszó. Ezek fontos adatok, kérjük, saját érdekükben NE adják ki illetéktelennek. A kapott jelszó az ETR felületén szükség esetén, a korábbi jelszó ismeretében természetesen megváltoztatható, illetve szükséges esetben új is igényelhető, a TJSZ-ben megszabott díj ellenében.

Az egyetem, illetve a kar a tanév/félév(ek) időbeosztását az aktuális tanulmányi időszak előtt közzéteszi. Az időbeosztás (másként „akadémiai időbeosztás” vagy „ütemezés”) a félév leglényegesebb eseményeit, illetve az azokhoz kapcsolódó dátumokat, időpontokat, határidőket tartalmazza. Egyes elemei fixek, mert törvény, kormány- vagy miniszteri rendelet/határozat mondja ki azokat (ilyen pl. a tanévkezdés dátuma, a munkaszüneti és ünnepnapok stb.), és vannak olyanok, amelyeket az egyetem vagy a karok határoznak meg. Az időbeosztás a félév megkezdése előtt még változhat, félév közben csak rendkívüli esetben és nyomós indokkal történik ilyen. A változásokat természetesen közzétesszük.
Az eseményeket és teendőket és főleg a hozzájuk tartozó határidőket célszerű komolyan venni, tekintve, hogy anyagi és/vagy tanulmányi szempontból „zsebbevágó” vagy visszafordíthatatlan problémák forrásává is válhatnak. Riasztó példaként: a hallgatói jogviszonyt egybefüggően max. két félévben lehet folyamatosan szüneteltetni, és ha ezt követően a hallgató nem jelentkezik be (nem folytatja tanulmányait) legalább egy félévre, az a hallgatói jogviszonyának megszüntetését eredményezheti.
A 2014/2015-ös tanév időbeosztása itt tekinthető meg. Kérjük, az „általános információkat” is olvassák el!

Az egyetemi oktatásban az órarendek a félévekre kiadott ún. tanrendben jelennek meg. A tanrendet a Kar a honlapján jeleníti meg a Hallgatóknak szóló oldalon, a „Tanrendi információk” menüben. A tanrend eredendően nem csak az órák helyét és időpontját (órarend), de a tárgy rövid leírását, az esetleges előfeltételeket és a teljesítés minimum feltételeit stb. is tartalmazza. Az aktuális tanrendek mellett megtalálhatók a korábbi félévek tanrendjei is. A órarend a félév közben is változhat, ezeket külön is közzé tesszük. Bár a hallgatókat e-mailben is értesítjük, célszerű a változásokat időnként a honlapon ellenőrizni.A beiratkozás


A felvéltelt nyert akkor válik teljes jogú egyetemi polgárrá, ha hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Ennek első lépcsője a beiratkozás. Egy képzésben csak egyszer kell beiratkozni, a további félévekben csak bejelentkezni szükséges (vagy jelölni, ha szüneteltetni kívánja hallgatói jogviszonyát – bővebben ld. a PTE TVSZ 15. és 22. §-ait).

A beiratkozás két részben történik. Az első lépésben a leendő hallgató a felvételi határozatban kapott EHA-kód (egységes hallgatói azonosító) és a jelszó birtokában az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) elkülönített beiratkozási felületére – http://modulo.tr.pte.hu – léphet be, ahol elektronikusan kitöltheti a beiratkozási lapot, másik lépésben a kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot kell benyújtani postai úton a kar címére (ld. fent), vagy személyesen a „KTI”-n.

Az állami ösztöndíjjal rendelkező hallgatók számára az ösztöndíjszerződés aláírása kötelező (az ösztöndíj folyósításának feltétele!). A szerződés aláírására a KTI által megadott időben, és csak személyen vagy meghatalmazott últján van lehetőség, amitől a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint eltérni nem lehet. Bővebb tájékoztatás a KTI-től kérhető, a nyomtatványok pedig itt elérhetők.

A költségtérítéses képzések esetén hallgatói szerződést kell aláírni, melynek részleteiről a hallgatókat a KTI tájékoztatja.

MEGJEGYZÉS!
Az intézménynek küldött vagy benyújtott levélben, kérelemben, dokumentumon stb. MINDEN ESETBEN! kérjük feltüntetni az azonosításra alkalmas adatokat, azaz a hallgató nevét, EHA-kódját, a szak, a munkarend és az évfolyam/félév adatát (pl. Minta Oszkár, AAAAAF.PTE, andragógia BA, levelező, I/1.), amivel a nagy számban beérkező postai küldemények gyorsabb és pontos kezelhetőségét segítik elő. Megértésüket előre is köszönjük!

Első éves hallgatóknak a beiratkozás kezdete és vége a félévben:  

2015. augusztus 25 – szeptember 7.
kezdési időpont: 10.00 órazárási időpont: 23.59 óra  


Az elmulasztott beiratkozással a felvételi határozat érvényét veszti, a felvételt nyert jelentkező nem válhat egyetemi polgárrá! Bármilyen probléma, akadályoztatás esetén kérjük, mielőbb vegye fel a kapcsolatot a KTI-vel.

A költségtérítéses hallgatók a bejelentkezést követően tanulmányaikat úgy tudják megkezdeni, hogy a költségtérítés félévre megállapított összegének 40%-át legkésőbb augusztus 24-ig befizetik. A költségtérítés további 30%-át október 15-ig, a fennmaradó 30%-át pedig november 15-ig kell az egyetem számára befizetni. Különleges és indokolt esetben lehetőség van a költségtérítés mértékének csökkentését kérni (hallgatói nyomtatványok, ÜL-36 űrlap), amit a kar illetékes bizottsága bírál el. A kérelem benyújtása halasztó hatályú. 
A költségtérítés befizetésének késedelme esetén az intézmény késedelmi díjat számol fel (3000,- Ft/megkezdett hét). A hallgatói pénzügyekről a KTI-től kérhetnek tájékoztatást. 

Segítség az első félévi beiratkozáshoz: beiratkozás demó

Segítség a későbbi félévek aktiválásához: bejelentkezés demó


A tantárgyfelvétel (kurzusfelvétel)


A tantárgyfelvételi időszakban a beiratkozás/bejelentkezés után – ld. a félév a félév időbeosztását –, kell az ETR-ben a félév tantárgyait/kurzusait „felvenni”.

A felveendő/felvehető tárgyak a szakok tantervében tekinthetők meg, és persze az ETR tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek. Bár már az első félévben lehetőség nyílik „egyéni tanrend” [ld. TVSZ 41. § (2) bek., de vö. a kedvezményes tanulmányi renddel, TVSZ. 46. §!] alkalmazására, javasoljuk, hogy az első félévben még kövessék inkább a tanterv által jelzett „ösvényt”. Bővebben ld. alább.

A tantárgyfelvétel a nappali és levelező munkarendű hallgatóknak egyaránt

2015. augusztus 25-én 10.00 órakor kezdődik és szeptember 13-án 23:59 órakor zárul.

Az utólagos kurzusfelvétel, kurzusleadás (hallgatói kérelem alapján) TVSZ-ben meghatározottak (TVSZ 5. számú melléklet 2. § (4) bek.) szerinti időszaka: 2015. szeptember 14. – szeptember 27. 

Megjegyzés: Díja a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott szerint. A kurzusfelvételi időszak lezárása után a felvett kurzusok módosítására nincs lehetőség!

Kurzus kódok jelölésében a megnevezés végén található -L levelezős, normál kurzust, az -N nappalis, normál kurzust, a -V pedig vizsgakurzust takar.

Mesterszakosok számára az előzetes kreditelismertetés során befogadottakon felül – azaz, ha nincs meg a szükséges 30 kredit – teljesítendő kreditekhez:

 • a határozat megállapítja a még teljesítendő kreditek számát, illetve azt, hogy mely tudomány/tudományterület tárgyainak felvételével kell azokat teljesíteni;
 • a teljesítésre az első két félév áll a hallgató rendelkezésére, nem teljesítés esetén hallgatói jogviszonyát a PTE TVSZ [23. § (3) bek. e) pont] meg kell szüntetni;
 • a felvehető tárgyak listáját a Kar Oktatásszervezési Csoportja teszi közzé a tantárgyfelvételi időszakban itt a honlapon;
 • a teljesítendő tárgyak díját sajnos sem az állami ösztöndíj, sem a mesterszak költségtérítési díja nem fedezi, a jogszabály értelmében ezért az egyetem külön díjat számolhat fel, ami jelen esetben 5000,- Ft/tantárgy (vö. egy tárgy kreditértéke ált. 1–4 kredit!).

A hallgatóink bármely, kizárólag felsőoktatási intézményben korábban teljesített tárgyukat befogadtathatják/elismertethetik a jelenleg folytatott képzésükben, ha a korábban teljesített tárgy tematikája legalább 75%-ban megegyezik a jelen képzésben felvett tárgy tematikájával. Egy korábban teljesített tárgy teljesítése egy képzésben csak egy alkalommal ismertethető el! Felhívjuk a figyelmet, hogy az így befogadott tárgy az tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges átlag számításába nem számít bele! Bővebb információ ld. a PTE TVSZ 54., 55. és 55/A. §-ait.

FONTOS!
A tantárgyfelvétel zárása után, tehát szeptember 13-át követően a hallgatóknak kötelező ellenőrizniük a felvett tárgyaikat az ETR-ben. Panasszal, módosítási kérelemmel a zárást követő 8 munkanapon belül élhetnek, azt követően módosításra nincs lehetőség!

Segítség a tantárgyfelvételhez: kurzusfelvétel demó

Tanterveket nem csak a honlapon, hanem az ETR felületén is megtekinthetőek a következő LINKEN FONTOS! Elegendő a kezelésikör (FEEK) valamint a tagozat kiválasztása és a szak nevének beírása.


A tanévkezdés, az orientáció


A félév 2015. szeptember 7-én kezdődik.
A nappali munkarendben tanuló hallgatók e naptól az összeállított órarendjük szerint kell, hogy megjelenjenek az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon, illetve a tréningeken. A levelezős hallgatók konzultációs időpontjai jelentősen eltérőek, nekik a saját órarendjük szerint kell megjelenniük!

A további adminisztrációra a KTI által küldött hallgatói levélben leírtak szerint kerül sor (eredeti dokumentumok bemutatása, leckeköny kitöltése, állandó diákigazolvány igénylése stb.)


A tanrend és az órarend, az oktatás rendje


A Kar székhelye Pécs. A képzések ennek megfelelően Pécsett, az egyetem (a kar) helyiségeiben folynak. Egyes tanulmányi csoportok esetében a konzultációk helyszíne ettől eltérő lehet. 

A tanrend félévenként kerül kiadásra, benne a szakos tantervek alapján az adott félévre meghirdetett összes tárgy és azok adatai szerepelnek [szakonként és évfolyamonként bontva a meghirdetett tantárgyak/kurzusok kódja, neve, a heti óraszám és a kreditszám, az óra típusa, az oktató(k) neve, az óra időpontja(i) és helye, az annotáció (a tárgy rövid ismertetése), a felvétel és a teljesítés módja, kritériuma(i), esetleges megjegyzés (pl. ha a tárgy idegen nyelven hallgatható, a nyelvtudás és annak foka), ill. a következő meghirdetés ideje]. 
A tantárgyfelvétel, illetve a saját órarend összeállítása a tanrend alapján folyik, kivétel ez alól a felsőfokú szakképzés. A hallgatónak lehetősége van a mintatanterv követésére vagy ettől eltérőan az ún. egyéni tanrend összeállítására. A hallgató a mintatanterv alapján történő teljesítés esetén jó eséllyel szerezheti meg a szakképzettségét és oklevelét (BA és MA, illetve SZT képzések) vagy bizonyítványát (FSZ képzések) a tantervben előírt tanulmányi időtartam végén. Az egyéni tanrendben ilyen garancia nincs, a teljesítés a hallgató tervezésén és a teljesítésén múlik.

A felsőoktatásban az oktatás képzési időszakokra bontható. Gyakorlatban ezek a tanév, illetve a félév (szemeszter). Létezik harmadévekben (trimeszterekben) szervezett képzés is (pl. Oxford, Anglia), de a magyar felsőoktatás, így a PTE is általában a féléves rendszert használja. A tanév rendesen szeptember elejétől augusztus végéig tart. Egy (tanulmányi) félév 4+1 hónapból, azaz a 13–15 hét szorgalmi időszakból és az azt követő min. 25 nap vizsgaidőszakból áll.

A hallgatók a szorgalmi időszakban tanórákon (kontakt óra) vesznek részt, illetve önálló, egyéni felkészülést folytatnak. Ennek aránya jellemző a képzés munkarendjére. A nappali képzésben több a tanóra, a levelező képzésben pedig az önálló, egyéni felkészülés. A kontakt óra az a tanóra, amely oktató jelenlétében (irányításával) folyik.
A vizsgaidőszak a félév(ek) során szerzett ismeretekről történő számadás időszaka. (A vizsgák típusait ld. alább.)

A tanórák általában reggel 8.00 órakor kezdődnek, és 20.00 óra után oktatás már nem folyhat. A tanórák 45 percesek, több egymás utáni óra összevonható. A hallgatók egy napon maxium 8 tanórán vehetnek részt. A Karon jelenleg teljesidejű (nappali munkarend) és részidős (levelező munkarend) képzés folyik.

A nappali munkarendben az oktatás (szaktól, képzéstől függetlenül) a hét munkanapjain, hétfőtől péntekig, levelező munkarendben (képzéstől függetlenül) szintén a munkanapokon, továbbá a szabadnapon is, azaz hétfőtől szombatig tart. A levelező munkarendű képzés – a szorgalmi időszakon belül – az ún. konzultációs napokon zajlik. Általánosan félévenként 4 konzultációs alkalom van, ahol a hallgatók általában 3 (egymás utáni) napon kontakt órákon vesznek részt. Ettől pl. teremkihasználtság és oktatói leterheltség függvényében eltérő oktatási rend is előfordulhat.
Az oktatás a konzultáció első napján általában 10.00–10.30 órakor kezdődik, figyelembe véve a hallgatók utazási lehetőségeit.


A foglalkozások és típusaik


Az egyetemen főként az elméleti ismeretek átadására az előadás szolgál. Az előadásokon kérdéseket, hozzászólásokat az oktató engedélyével lehet (fel)tenni.
Szeminárium: a gyakorlati foglalkozások egyik formája, mely az előadásokon vagy azokon kívül megszerzett ismeretek összevetésére, elmélyítésére szolgál. A munkaforma lehet önálló vagy csoportos, a jellemző feladatok a felkészülést követő véleménycsere, vita, dokumentum és forráselemzés, kiselőadás, házidolgozat készítése stb.
Gyakorlat: A megszerzett ismeretek használatára, a szakmai ismeretek kiegészítésére, e téren tapasztalatok megszerzésére vonatkozó foglalkozástípus, oktató (gyakorlatvezető) vezetésével, órai foglalkozásokon vagy (részben) önállóan is. A gyakorlatok végezhetők az egyetem (kar) helyiségeiben (tanterem, könyvtár, labor stb.), de külső helyszíneken (oktatási vagy más intézmény, vállalat, terep, stb.) is.

A foglalkozások jellemzően tanórákon (kontaktórákon), azaz oktató jelenlétében, vezetésével folynak, de lehetséges – főként levelező munkarendben –, hogy az egyéni vagy csoportos hallgatói munkára alapozott a tárgy teljesítése. Ilyenkor is lehetséges, hogy egy vagy több tanórán vagy konzultációk alkalmával beszélik meg a foglalkozásra való felkészülést, a részeredményeket, illetve az eredményeket, a teljesítést.
Az egyetemen biztosított a virtuális oktatási tér használata, ez általában a Moodle vagy a Coospace (cooperation space) felületén folyik, de egyes karok, tanszékek más hasonló alkalmazásokat is használ(hat)nak. Ezekről bővebben az illetékes oktató tájékoztatja a hallgatókat.

A teljesítésről:
A foglalkozásokon a megjelenés (és az aktív munka) hallgatói kötelesség. A tárgy/kurzus meghirdetésekor az intézmény a tanrendben köteles megadni a tárgy teljesítésének típusát: vizsga- vagy gyakorlati jegy, illetve a teljesítés egyéb kritériumait (évközi feladatok: beszámoló, házidolgozat, illetve részteljesítmény értékelés: órai munka, zárthelyi dolgozat stb.). Ugyancsak jelölni kell, hogy mennyi hiányzás engedélyezett (max. az összes órák 15–30%-a). Az elmaradt feladat(ok), ismeretellenőrzés(ek) pótlására a TVSZ-ben foglaltak szerint lehetőséget kell nyújtani. Ha a kar órarendet (nem tanrendet) tesz közzé, az adott tárgy tantárgyleírását (tanrendi információit) az oktatóktól kell elektronikus és/vagy nyomtatott formában megkapniuk a hallgatóknak.

Egyéb fontos információk:
A tanórákon (foglalkozásokon) hang- és/vagy képfelvételt készíteni kizárólag az oktató előzetes engedélyével lehet!
Az egyetem szabályzata szerint hallgatóink külön engedély nélkül részt vehetnek bármely kar, szak előadásain. A szemináriumokon/gyakorlatokon csak az oktató előzetes engedélyével lehetséges részt venni. Ha a hallgató a tárgyat/kurzust a tanrendjébe nem vette fel, teljesítése értékelésére, és kredit megszerzésére nincs lehetősége.
Ha a hallgatók a tanórák (foglalkozások) során olyan adat birtokába jut(hat)nak, melyek nyilvánosságra kerülése mások személyiségi jogait, méltóságát sértené, vagy a bizalmukkal való visszaélést jelentené, vagy egyéb ok alapján titoknak minősül, kötelesek az adatot (titkot) megőrizni. A titkotartási kötelezettség megsértése esetén a jogi következményeket a hallgatónak kell viselnie. 


A vizsgára jelentkezés, a vizsgák


A szorgalmi időszakban megszerzett ismeretek bemutatására, visszaadására (ellenőrzésére) a vizsgaidőszak szolgál. Ennek tartama tanulmányi félévenként legalább (illetve: csak) 25 munkanap, tehát a kampány-jellegű tanulással szemben a folyamatos felkészülés nagy előnyt nyújt... :)

Az ismeretek ellenőrzése az évközi értékeléssel (ld. fent) vagy a vizsgaidőszakban tett vizsgával, szigorlattal és végül a záróvizsgával lehetséges (részletesebben ld. TVSZ 47–53. §). Az ismeretek ellenőrzéséről, a tanulmányok értékeléséről a tanrendben a tárgyak/kurzusok meghirdetésekor tájékoztatni kell a hallgatókat.

vizsga: a vizsgaidőszakban, az egyetem hivatalos helyiségében zajlik, amelyen a tárgy/kurzus félév során elsajátított ismereteit ellenőrzi a vizsgáztató (általában az kurzus oktatója). Lehet írásbeli vagy szóbeli. Az oktató a felkészüléshez megadhat külön vizsga-témaköröket, de ez nem kötelező. A szóbeli vizsgán jellemzően tételhúzás, majd felkészülési idő után adhatnak számot a hallgatók tudásukről, de a vizsgáztatónak jogában áll a félév teljes anyagából kérdezni, „tétel” és felkészülési idő megadása nélkül is.
szigorlat, ha a képzés tanterve előírja, általában több (nem feltétlenül azonos félévben teljesített) tantárgy együttes (komplex) számonkérési formája, mely csak bizottság előtt tehető le. Teljesítéséért tantervtől függően jár kredit. A szigorlat a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei szempontjából tantárgyfelvételnek minősül.

A vizsgák meghirdetése: a kar által kihirdetett félévi időbeosztásban tájékoztató adatként szerepel a vizsgára jelentkezés kezdete is. Ez azt jelenti, hogy a „TO” az oktatókkal egyeztetett vizsgaidőpontokat hirdet meg az ETR-ben, melyre a megadott dátumtól jelentkezhetnek a hallgatók. A vizsgára jelentkezés után, ha az adott vizsgaidőpont nem felel meg, és másik időpontban még van hely, átjelentkezésre van lehetőség. A vizsgaalkalomról a rendszer a vizsga időpontját megelőző 36 óráig fogad „lejelentkezést”, és 24 órával a vizsgaidőpont előtt zárja a „feljelentkezést”.

FONTOS!
A vizsgára jelentkezés megkezdése előtt, időben célszerű ellenőrizni azt, hogy az ETR-be történő belépéshez szükséges adatok rendben vannak-e (EHA-kód, és főleg a jelszó).
A karon a tanulmányok ideje alatt a leckekönyvet („index”) már nem adjuk ki a hallgatóknak, helyette az ún. hallgatói teljesítménylap használható. Ennek, illetve a vizsgaidőszak részleteiről, a határidőkről, teendőkről a kar minden vizsgaidőszak előtt a honlapon külön tájékoztatja a hallgatókat.

A vizsgaidőszakban egy tárgy/kurzus ismereteinek ellenőrzésére a hallgatóknak három vizsgaidőpontot kell biztosítani. A hallgatónak a vizsgaidőszakát úgy kell szerveznie, hogy a meghirdetett időpontok alapján a három vizsgalehetőséget – szükség szerint – ki tudja használni. Ha azonban a hallgató az elsőként vagy másodikként meghirdetett vizsgalehetőséget nem veszi igénybe, a lehetőségeinek száma csökken, és az oktató (a Kar) nem kötelezhető további időpontok meghirdetésére!
A hallgató számára az adott félévben az adott tárgy/kurzus első, és – ha szükséges – a második vizsgaalkalma (javítóvizsa) ingyenes. A harmadik alkalom (ismétlő javítóvizsga) díjköteles, ennek mértékét a TJSZ 1. számú melléklete tartalmazza. A díj átutalással, csekken vagy az egyetemi pénztárakban történő befizetéssel teljesíthető. A díj befizetését a vizsga megkezdése előtt igazolni kell!

Segítség vizsgára jelentkezéshez: vizsgára jelentkezési demó


Nyelvi követelmények, nyelvtanulás


A nyelvi követelményekről egy egységes, összefoglaló cikk készült.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Ftv.) 51. § (1) bekezdése alapján a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapit meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex nyelvvizsgát, mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett. A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.

Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében (naptári év!) legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. [Ftv. 107. § (1) bek.]

A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. [Ftv. 49. § (8) bek.] Bővebben: PTE Támogató Szolgálat

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet állapítja meg*.
* A hatályos magyar jogszabályok térítésmentes szolgáltatásként érhetők el a MAGYARORSZAG.HU" portál jogszabálykeresőjében.

Ha csak a tanterv mást nem ír elő, a nyelvi képzettség megszerzése a hallgató feladata. A Pécsi Tudományegyetemen akkreditált nyelvvizsgahelyek az Idegen Nyelvi Titkárság, a Bölcsészettudományi Kar Idegenyelvi Lektorátusa, illetve szakmai nyelvvizsgák esetében a kari nyelvi lektorátusok állnak rendelkezésre.

A sikeres nyelvvizsga eredeti dokumentumát kérjük, a KTI-n mutassa be. A teljesített nyelvi feltételek hivatalos rögzítése az ETR-ben ellenőrizhető. 


Egyéb tudnivalókFormai követelmények:
A karon folytatott tanulmányok során a benyújtandó kérelmek egy részéhez speciális űrlapokat készítettünk elő, mások az általános ÜL–25-ös nyomtatványon adhatók be, a pénzügyi nyomtatványokat a KTI saját oldalán jeleníti meg. A kari űrlapok itt/innen tölthetők le.
Az évközi dolgozatok, illetve a záródolgozat, szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítéséhez szükséges alapvető formai követelményeket közzétettük. Az évközi dolgozatok esetében, ha az oktató eltérő formát határoz meg, akkor azt kell figyelembe venni.
Az évközi dolgozatokat az oktató által megadottak szerint kell és lehet leadni. Ha az oktató kéri/jelzi/lehetővé teszi, a dolgozatok beadhatók elektronikus formában is (ált. e-mailben csatolva, vagy a Coospace-ben, Moodle-ban feltöltve). A szakdolgozatokat, diplomamunkák leadásáról a határidő megelőzően a honlapon tájékoztatjuk a hallgatókat, a felsőfokú szakképzések záródolgozata a Szak- és Továbbképző Intézetben adandó le.A PTE Tűzvédelmi oktatási anyaga 


Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda – KÖSZI
Főbb szolgáltatások (a teljesség igénye nélkül!):

 • albérlet adatbázis
 • tanácsadások (adó- és könyvvitel, álláskeresés, életpálya, jogi, mentálhigiénés, pszichológiai, tanulmányi stb.)
 • karrier (külföldi – tandíjmentes is – tanulányi lehetőségek, kutatói állások, álláskeresés, továbbképzések stb.)
 • felvételi információk
 • Zöld Alma program (ingyenes sportolási lehetőségek, egészséges életmód tanácsadás stb.)
 • pályázatok, ösztöndíjak,
 • PTE Uniphone stb.

A KÖSZI honlapja

 • a PTE OIG honlapján a fő szolgáltatások felsorolásával és a munkatársakkal 
 • az Iroda "saját" honlapja, a napi ügyekkel, információkkal